SFS 2017:689 Lag om ändring i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter

170689.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2003:862) om finansiell
rådgivning till konsumenter;

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 och 3 a §§ lagen (2003:862) om

finansiell rådgivning till konsumenter ska ha följande lydelse.

2 §

2

I denna lag avses med

konsument: en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som

faller utanför näringsverksamhet,

näringsidkare: en fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål som

har samband med den egna näringsverksamheten,

finansiella instrument: det som anges i 1 kap. 4 § lagen (2007:528) om vär-

depappersmarknaden.

3 a §

3

Bestämmelserna i 4 och 5 §§ gäller inte finansiell rådgivning som

tillhandahålls av

1. fondbolag och förvaltningsbolag enligt lagen (2004:46) om värdepap-

persfonder,

2. försäkringsförmedlare enligt 5 kap. 1 § första stycket lagen (2005:405)

om försäkringsförmedling,

3. värdepappersinstitut och utländska värdepappersföretag enligt lagen

(2007:528) om värdepappersmarknaden, eller

4. AIF-förvaltare enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa

investeringsfonder.

Denna lag träder i kraft den 3 januari 2018.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Linda Utterberg
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2016/17:162, bet. 2016/17:FiU35, rskr. 2016/17:353.

2 Senaste lydelse 2007:560.

3 Senaste lydelse 2013:573.

SFS 2017:689

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017