SFS 2017:691 Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

170691.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:297) om bank- och
finansieringsrörelse;

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 2 kap. 3 §, 6 kap. 7 §, 7 kap. 1 och

3 §§ och 15 kap. 8�9 §§ lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
ska ha följande lydelse.

2 kap.

3 §

3

Tillstånd enligt denna lag behövs inte för finansieringsrörelse som

drivs av

1. en bank,
2. ett utländskt bankföretag som har tillstånd att driva bankrörelse i Sverige

enligt 4 kap. 4 §,

3. ett försäkringsföretag, ett värdepappersföretag, Svenska skeppshypo-

tekskassan eller en pantbank enligt pantbankslagen (1995:1000), i den
utsträckning det är tillåtet enligt den för dem tillämpliga lagstiftningen,

4. ett företag som tillhandahåller finansiering i samband med avsättning av

tjänster som erbjuds eller varor som framställs eller säljs av

a) företaget, eller
b) ett annat företag i samma koncern eller motsvarande utländska företags-

grupp, förutsatt att

� koncernen eller företagsgruppen inte har som huvudsakligt ändamål att

driva finansiell verksamhet, och

� företaget som tillhandahåller finansieringen lånar upp medel från allmän-

heten bara genom att ge ut sådana överlåtbara värdepapper som avses i
punkt 2 i definitionen i 1 kap. 4 § lagen (2007:528) om värdepappersmarkna-
den med en löptid på minst ett år,

5. ett aktiebolag eller en ekonomisk förening om
a) verksamheten består i att vid enstaka tillfällen förvärva fordringar, och
b) medel för verksamheten inte löpande anskaffas från allmänheten,
6. ett företag som bara finansierar andra företag i samma koncern eller mot-

svarande utländska företagsgrupp, förutsatt att koncernen eller företagsgrup-
pen inte har som huvudsakligt ändamål att driva finansiell verksamhet,

1 Prop. 2016/17:162, bet. 2016/17:FiU35, rskr. 2016/17:353.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om be-
hörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värde-
pappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv
2006/48/EG och 2006/49/EG, i den ursprungliga lydelsen.

3 Senaste lydelse 2010:760.

SFS 2017:691

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

background image

2

SFS 2017:691

7. en ekonomisk förening, vilken
a) som medlemmar vid varje tillfälle har högst 1 000 fysiska personer,
b) som medlemmar antar bara personer som ingår i en i förväg identifierbar

begränsad krets som också anges i föreningens stadgar,

c) tar emot återbetalningspliktiga medel bara från medlemmarna eller från

finansiella företag, och

d) har till ändamål bara att med sådana medel som avses i c tillgodose

finansieringsbehov hos medlemmarna.

Undantagen enligt första stycket 5 och 7 för rörelse som drivs av aktie-

bolag eller ekonomisk förening gäller även för sådan rörelse som drivs av
motsvarande utländska företag.

Tillstånd att driva finansieringsrörelse behövs inte heller för tillhandahål-

lande av betaltjänster enligt lagen (2010:751) om betaltjänster.

6 kap.

7 §

4

Om ett kreditinstitut vill uppdra åt någon annan att utföra någon av de

tjänster som avses i 7 kap. 1 §, ska institutet anmäla detta till Finansinspektio-
nen och ge in uppdragsavtalet. Ett sådant uppdrag får ges om

1. institutet svarar för den anförtrodda verksamheten mot kunden,
2. verksamheten drivs av uppdragstagaren under kontrollerade och säker-

hetsmässigt betryggande former, och

3. uppdraget inte har sådan omfattning att institutet inte kan uppfylla de

skyldigheter som följer av denna lag eller andra författningar som reglerar
institutets verksamhet.

Första stycket gäller inte uppdrag åt någon annan att driva värdepappers-

rörelse. I fråga om värdepappersrörelse gäller i stället 8 kap. 22 § lagen
(2007:528) om värdepappersmarknaden.

7 kap.

1 §

5

Ett kreditinstitut får driva bara finansiell verksamhet och verksamhet

som har ett naturligt samband med den.

Ett kreditinstitut får i sin verksamhet, bland annat
1. låna upp medel, till exempel genom att ta emot inlåning från allmän-

heten eller ge ut obligationer eller andra jämförbara fordringsrätter,

2. lämna och förmedla kredit, till exempel i form av konsumentkredit och

kredit mot panträtt i fast egendom eller fordringar,

3. medverka vid finansiering, till exempel genom att förvärva fordringar

och upplåta lös egendom till nyttjande (leasing),

4. tillhandahålla betaltjänster enligt lagen (2010:751) om betaltjänster,
5. tillhandahålla betalningsmedel,
6. ikläda sig garantiförbindelser och göra liknande åtaganden,
7. medverka vid värdepappersemissioner,
8. lämna ekonomisk rådgivning,
9. förvara värdepapper,
10. driva rembursverksamhet,
11. tillhandahålla värdefackstjänster,

4 Senaste lydelse 2007:563.

5 Senaste lydelse 2012:374.

background image

3

SFS 2017:691

12. driva valutahandel,
13. driva värdepappersrörelse under de förutsättningar som föreskrivs i

lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

14. lämna kreditupplysning under de förutsättningar som föreskrivs i kre-

ditupplysningslagen (1973:1173), och

15. ge ut elektroniska pengar enligt lagen (2011:755) om elektroniska

pengar.

3 §

6

För att skydda en fordran får ett kreditinstitut

1. på offentlig auktion, på en reglerad marknad eller en motsvarande mark-

nad utanför EES, på en handelsplattform enligt 1 kap. 4 b § lagen (2007:528)
om värdepappersmarknaden eller vid exekutiv försäljning köpa egendom som
är utmätt eller utgör säkerhet för fordran, och

2. om det finns skäl att anta att institutet annars skulle lida avsevärd förlust,

som betalning för en fordran överta egendom som utgör säkerhet för fordran
eller annan egendom.

15 kap.

8 §

7

Sanktionsavgiften för ett kreditinstitut ska fastställas till högst det

högsta av

1. tio procent av kreditinstitutets omsättning eller, i förekommande fall,

motsvarande omsättning på koncernnivå närmast föregående räkenskapsår,

2. två gånger den vinst som institutet gjort till följd av regelöverträdelsen,

om beloppet går att fastställa, eller

3. ett belopp motsvarande fem miljoner euro.
Sanktionsavgiften får inte bestämmas till ett lägre belopp än 5 000 kronor.

Om överträdelsen har skett under institutets första verksamhetsår eller om
uppgifter om omsättningen annars saknas eller är bristfälliga, får omsätt-
ningen uppskattas.

Avgiften får inte vara så stor att institutet därefter inte uppfyller kraven en-

ligt 6 kap. 1 §.

8 a §

8

Sanktionsavgiften för en fysisk person ska fastställas till högst det

högsta av

1. ett belopp som per den 17 juli 2013 i svenska kronor motsvarade

fem miljoner euro, eller

2. två gånger den vinst som den fysiska personen gjort till följd av regel-

överträdelsen, om beloppet går att fastställa.

Avgiften tillfaller staten.

9 §

9

När sanktionsavgiftens storlek fastställs, ska särskild hänsyn tas till

sådana omständigheter som anges i 1 b och 1 c §§ samt till institutets eller den
fysiska personens finansiella ställning och, om det går att fastställa, den vinst
som institutet eller den fysiska personen gjort till följd av regelöverträdelsen.

6 Senaste lydelse 2007:563.

7 Senaste lydelse 2017:646.

8 Senaste lydelse 2015:184.

9 Senaste lydelse 2015:184.

background image

4

SFS 2017:691

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

1. Denna lag träder i kraft den 2 augusti 2017 i fråga om 15 kap. 8�9 §§

och i övrigt den 3 januari 2018.

2. �ldre bestämmelser gäller för överträdelser som ägt rum före ikraftträ-

dandet.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Erik Eldhagen
(Finansdepartementet)