SFS 2017:692 Lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter

170692.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:1199) om handel med
utsläppsrätter;

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2004:1199) om han-

del med utsläppsrätter

2

dels att 7 kap. 6, 10 och 11 §§, 8 kap. 1 a–1 f §§ och 9 kap. 1 a § ska upp-

höra att gälla,

dels att 7 kap. 8 § och 9 kap. 1 § ska ha följande lydelse.

7 kap.

8 §

3

En tillsynsmyndighet ska anmäla en överträdelse av denna lag till

Polismyndigheten eller en åklagarmyndighet, om det finns misstanke om
brott.

9 kap.

1 §

4

Följande beslut får överklagas till mark- och miljödomstol:

1. beslut om tillstånd enligt 2 kap.,
2. beslut om godkännande av en övervakningsplan enligt 2 kap. 14 §,
3. beslut om tilldelning av utsläppsrätter enligt 3 kap.,
4. beslut om avvisning enligt 4 kap. 7 eller 8 §,
5. beslut om rättelse enligt 4 kap. 19 § första stycket,
6. beslut om att avslå ansökan om att öppna ett konto enligt artikel 22 i

registerförordningen,

7. beslut om att inte godkänna ett behörigt ombud eller extra behörigt om-

bud enligt artikel 24.5 i registerförordningen,

8. beslut om att vägra att uppdatera kontouppgifter eller uppgifter om behö-

rigt ombud enligt artikel 25.3 i registerförordningen,

1 Prop. 2016/17:162, bet. 2016/17:FiU35, rskr. 2016/17:353.

2 Senaste lydelse av
7 kap. 6 § 2012:344

8 kap. 1 c § 2012:344

7 kap. 10 § 2012:344

8 kap. 1 d § 2012:344

7 kap. 11 § 2012:344

8 kap. 1 e § 2012:344

8 kap. 1 a § 2012:344

8 kap. 1 f § 2012:344

8 kap. 1 b § 2012:344

9 kap. 1 a § 2012:344.

3 Senaste lydelse 2015:441.

4 Senaste lydelse 2015:367.

SFS 2017:692

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

background image

2

SFS 2017:692

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

9. beslut enligt artikel 34.2 eller 34.4 i registerförordningen om att stänga

av tillträdesrätten till ett konto eller kontoföringsmyndighetens beslut att av-
slå begäran om omprövning enligt artikel 34.6 i samma förordning,

10. beslut om avgift enligt 4 kap. 20 §,
11. beslut om uppskattning av utsläppens storlek enligt 5 kap. 2 §,
12. begäran som förenats med vite enligt 7 kap. 2 §,
13. föreläggande som förenats med vite enligt 7 kap. 3 §,
14. beslut om offentliggörande av en verksamhetsutövares namn enligt

8 kap. 5 §,

15. beslut om förseningsavgift enligt 8 kap. 5 a eller 5 b §, och
16. beslut om avgift enligt 8 kap. 6 §.

Denna lag träder i kraft den 3 januari 2018.

På regeringens vägnar

ISABELLA LÖVIN

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)