SFS 2017:693 Lag om ändring i lagen (2005:405) om försäkringsförmedling

170693.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2005:405) om
försäkringsförmedling;

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 5 §, 5 kap. 1, 4 och 5 §§ och

8 kap. 6 § lagen (2005:405) om försäkringsförmedling ska ha följande
lydelse.

1 kap.

5 §

2

När en försäkringsförmedlare utövar sådan sidoverksamhet som avses i

2 kap. 5 § första stycket 14 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, är
lagen tillämplig även på denna verksamhet, om inte något annat sägs.

5 kap.

1 §

3

En försäkringsförmedlare får efter tillstånd av Finansinspektionen

utöva sådan sidoverksamhet som avses i 2 kap. 5 § första stycket 14 lagen
(2007:528) om värdepappersmarknaden.

Vid prövning av en ansökan om tillstånd enligt första stycket gäller

bestämmelserna i 2 kap. 5 eller 6 § i tillämpliga delar.

4 §

4

Försäkringsförmedlaren ska i sin verksamhet iaktta god försäkrings-

förmedlingssed och med tillbörlig omsorg ta till vara kundens intressen.

Försäkringsförmedlaren ska anpassa sin rådgivning efter kundens önske-

mål och behov samt rekommendera lösningar som är lämpliga för kunden.
Om försäkringsförmedlaren har informerat kunden enligt 6 kap. 2 § första
stycket 1 om att han eller hon lämnar rådgivning om försäkring på grundval
av en opartisk analys, är förmedlaren skyldig att lämna rådgivningen efter en
analys av ett tillräckligt stort antal försäkringsavtal på marknaden.

Förmedlaren ska avråda en kund som är en fysisk person som handlar

huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet från att
vidta åtgärder som inte kan anses lämpliga med hänsyn till personens behov,
ekonomiska förhållanden eller andra omständigheter.

Om försäkringsförmedlaren utövar sådan sidoverksamhet som avses i 1 §

första stycket, gäller dessutom bestämmelserna i 8 kap. lagen (2007:528) om

1 Prop. 2016/17:162, bet. 2016/17:FiU35, rskr. 2016/17:353.

2 Senaste lydelse 2007:565.

3 Senaste lydelse 2007:565.

4 Senaste lydelse 2007:565.

SFS 2017:693

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

background image

2

SFS 2017:693

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

värdepappersmarknaden i lydelsen före den 3 januari 2018 för den verksam-
heten i tillämpliga delar.

5 §

5

Pengar och andra tillgångar som försäkringsförmedlaren får hand om

för kundens räkning ska hållas avskilda från egna tillgångar.

Om försäkringsförmedlaren utövar sådan sidoverksamhet som avses i 1 §

första stycket, gäller i stället bestämmelserna i 2 kap. 5 § första stycket 14 c
lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden för den verksamheten.

8 kap.

6 §

6

Om Finansinspektionen har återkallat tillståndet för en försäkringsför-

medlare, ska inspektionen snarast underrätta Bolagsverket om detta.

Om Bolagsverket har återkallat registreringen avseende förmedling av liv-

försäkring eller alla slag av försäkring för en anknuten försäkringsförmedlare
som har tillstånd att utöva sådan sidoverksamhet som avses i 2 kap. 5 § första
stycket 14 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, ska Bolagsverket
snarast underrätta Finansinspektionen om detta.

Denna lag träder i kraft den 3 januari 2018.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

5 Senaste lydelse 2007:565.

6 Senaste lydelse 2007:565.