SFS 2017:694 Lag om ändring i lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden

170694.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:451) om offentliga
uppköpserbjudanden på aktiemarknaden;

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 2 § lagen (2006:451) om

offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden ska ha följande lydelse.

1 kap.

2 §

2

I denna lag förstås med

1. offentligt uppköpserbjudande: ett offentligt erbjudande till innehavare av

aktier som har getts ut av ett svenskt eller utländskt aktiebolag att överlåta
samtliga eller en del av dessa aktier,

2. börs: det som anges i 1 kap. 4 b § lagen (2007:528) om värdepap-

persmarknaden och sådant utländskt företag som har tillstånd att driva en reg-
lerad marknad från filial i Sverige,

3. budgivare: den som lämnar ett offentligt uppköpserbjudande,
4. koncern: sådana företagsgrupper som avses i 1 kap. 11 och 12 §§ aktie-

bolagslagen (2005:551), varvid det som sägs om moderbolag ska tillämpas
även på andra svenska eller utländska rättssubjekt än aktiebolag, och

5. reglerad marknad: det som anges i 1 kap. 4 b § lagen om värdepap-

persmarknaden.

Denna lag träder i kraft den 3 januari 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Jacob Aspegren
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2016/17:162, bet. 2016/17:FiU35, rskr. 2016/17:353.

2 Senaste lydelse 2010:2072.

SFS 2017:694

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017