SFS 2017:697 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

170697.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 30 kap. 4 b § offentlighets- och sek-

retesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

30 kap.

4 b §

2 Sekretess gäller i en statlig myndighets verksamhet som består i till-

ståndsgivning eller tillsyn med avseende på bank- och kreditväsendet, värde-
pappersmarknaden eller försäkringsväsendet för uppgift i en anmälan eller ut-
saga om överträdelse av bestämmelse som gäller för den som myndighetens
verksamhet avser, om uppgiften kan avslöja anmälarens identitet.

Sekretess gäller i en statlig myndighets verksamhet enligt lagen

(1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instru-
ment eller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden för uppgift om en
enskilds personliga och ekonomiska förhållanden i en anmälan eller utsaga
om överträdelse av bestämmelse i lag eller annan författning som gäller för
värdepapperscentralers och utsedda kreditinstituts verksamhet respektive för
verksamhet i värdepappersinstitut, börser och leverantörer av datarapporte-
ringstjänster, om uppgiften kan avslöja den anmäldes identitet och det inte
står klart att uppgiften kan röjas utan att denne lider skada eller men.

Sekretess gäller i en statlig myndighets verksamhet enligt lagen (2017:317)

med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om faktablad för
Priip-produkter för uppgift om en enskilds personliga och ekonomiska förhål-
landen i en anmälan eller utsaga om överträdelse av bestämmelse som gäller
för den som myndigheten utövar tillsyn över enligt den lagen, om uppgiften
kan avslöja den anmäldes identitet och det inte står klart att uppgiften kan
röjas utan att denne lider skada eller men.

Sekretessen enligt andra och tredje styckena gäller inte beslut om sanktio-

ner eller sanktionsförelägganden.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.

Denna lag träder i kraft den 3 januari 2018.

1 Prop. 2016/17:162, bet. 2016/17:FiU35, rskr. 2016/17:353.

2 Senaste lydelse 2017:318.

SFS 2017:697

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

background image

2

SFS 2017:697

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Kerstin Bynander
(Justitiedepartementet)