SFS 2017:698 Lag om ändring i kommissionslagen (2009:865)

170698.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i kommissionslagen (2009:865);

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 och 19�22 §§ kommissionslagen

(2009:865) ska ha följande lydelse.

2 §

Om kommittenten är konsument och kommissionären är handelskom-

missionär, är avtalsvillkor som i jämförelse med bestämmelserna i denna lag
är till nackdel för kommittenten utan verkan mot denne. Detta gäller dock inte
uppdrag där kommittenten är en professionell kund enligt 9 kap. 5 § lagen
(2007:528) om värdepappersmarknaden. Med konsument avses en fysisk per-
son som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverk-
samhet.

I andra fall än de som omfattas av första stycket gäller avtalsvillkor framför

bestämmelserna i denna lag, om inte annat anges i lagen.

Med avtalsvillkor jämställs, vid tillämpningen av första och andra styck-

ena, praxis som har utbildats mellan parterna och handelsbruk eller annan
sedvänja som måste anses bindande för parterna.

19 §

Utförs ett kommissionsuppdrag i konkurrens med flera köpare eller

säljare, har kommissionären rätt att för egen räkning träda in som köpare eller
säljare av varan (självinträde) eller att utföra två eller flera kommittenters
uppdrag mot varandra (kombination). I annat fall får självinträde eller kombi-
nation ske endast om kommittenten uttryckligen godkänt detta. Ett sådant
godkännande behövs dock inte om kommittenten är en jämbördig motpart
enligt 9 kap. 7 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Om självinträde eller kombination har skett enligt första stycket, ska kom-

missionären informera kommittenten om detta i sitt meddelande enligt 4 § om
ingångna avtal.

Om kommittenten är näringsidkare och uppdraget inte faller inom ett om-

råde som utgör en väsentlig del av näringsverksamheten, är avtalsvillkor som
i jämförelse med denna paragraf är till nackdel för kommittenten utan verkan
mot denne. Detta gäller dock inte om kommittenten är en professionell kund
enligt 9 kap. 4 eller 5 § lagen om värdepappersmarknaden.

20 §

En kommissionär ska för kommittenten redovisa det pris som har avta-

lats med tredje man eller, vid självinträde eller kombination, det pris som
kommissionären har godkänt eller bestämt.

1 Prop. 2016/17:162, bet. 2016/17:FiU35, rskr. 2016/17:353.

SFS 2017:698

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

background image

2

SFS 2017:698

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Har kommissionären efter det att kommissionsuppdraget togs emot ingått

ett avtal som skulle duga som utförande av uppdraget, får det redovisade pri-
set inte vara mindre förmånligt för kommittenten än priset i detta avtal. Detta
gäller dock inte om kommissionären visar att det avtalet inte har ingåtts med
anledning av kommittentens uppdrag.

Avser uppdraget finansiella instrument eller andra varor som växlar hastigt

i pris, får det redovisade priset inte vara mindre förmånligt för kommittenten
än vad som var gängse pris när kommissionären lämnade sitt meddelande
enligt 4 § om ingångna avtal eller när det på ett betryggande sätt dokumente-
rades att uppdraget utförts. Av meddelandet eller dokumentationen ska det
framgå på vilken dag och vid vilket klockslag som meddelandet avlämnats
eller dokumentationen upprättats.

Om kommittenten är näringsidkare och uppdraget inte faller inom ett om-

råde som utgör en väsentlig del av näringsverksamheten, är avtalsvillkor som
i jämförelse med denna paragraf är till nackdel för kommittenten utan verkan
mot denne. Detta gäller dock inte om kommittenten är en professionell kund
enligt 9 kap. 4 eller 5 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

I 44 § finns bestämmelser om att en kommittent som vill kräva att ett annat

pris redovisas ska meddela kommissionären detta inom viss tid.

21 §

Kommittenten har rätt att av kommissionären få upplysningar om pri-

ser som kan ha betydelse vid en prövning enligt 20 § andra stycket.

Om kommittenten är näringsidkare och uppdraget inte faller inom ett om-

råde som utgör en väsentlig del av näringsverksamheten, är avtalsvillkor som
i jämförelse med denna paragraf är till nackdel för kommittenten utan verkan
mot denne. Detta gäller dock inte om kommittenten är en professionell kund
enligt 9 kap. 4 eller 5 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

22 §

En kommittent får avvisa ett avtal som kommissionären har ingått, om

1. kommissionären har handlat oredligt mot kommittenten,
2. kommissionären har varit vårdslös vid avtalets ingående eller därefter

och kommittentens intresse till följd av detta har eftersatts väsentligt, eller

3. kommissionären har självinträtt enligt 19 § utan att kommittenten lämnat

nödvändigt godkännande.

Om kommittenten är näringsidkare och uppdraget inte faller inom ett om-

råde som utgör en väsentlig del av näringsverksamheten, är avtalsvillkor som
i jämförelse med första stycket är till nackdel för kommittenten utan verkan
mot denne. Detta gäller dock inte om kommittenten är en professionell kund
enligt 9 kap. 4 eller 5 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

I 44 § finns bestämmelser om att avvisning av avtal ska meddelas kommis-

sionären inom viss tid.

Denna lag träder i kraft den 3 januari 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Danijela Pavic
(Justitiedepartementet)