SFS 2017:699 Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

170699.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244);

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 21 kap. 7 § skatteförfarandelagen

(2011:1244) ska ha följande lydelse.

21 kap.

7 §

Om delägarrätter eller fordringsrätter ägs gemensamt av flera personer

och det vid avyttringen har upprättats en rapport enligt 9 kap. 27 § lagen
(2007:528) om värdepappersmarknaden, behöver kontrolluppgift bara lämnas
för den person som anges i rapporten.

Denna lag träder i kraft den 3 januari 2018.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Annica Axén Linderl
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2016/17:162, bet. 2016/17:FiU35, rskr. 2016/17:353.

SFS 2017:699

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017