SFS 2017:700 Lag om ändring i lagen (2011:1268) om investeringssparkonto

170700.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2011:1268) om
investeringssparkonto;

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2, 5, 6, 13, 14 och 22 §§ lagen

(2011:1268) om investeringssparkonto ska ha följande lydelse.

2 §

Termer och uttryck som används i denna lag har samma betydelse och

tillämpningsområde som i inkomstskattelagen (1999:1229), om inte något
annat anges eller framgår av sammanhanget.

De termer och uttryck som används omfattar också motsvarande utländska

företeelser om det inte anges eller framgår av sammanhanget att bara svenska
företeelser avses. Termen MTF-plattform omfattar inte företeelser utanför
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

5 §

2

Med investeringsföretag avses

1. ett svenskt värdepappersbolag som har tillstånd enligt 2 kap. 2 § första

stycket 1 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

2. ett svenskt kreditinstitut som har tillstånd att bedriva bank- eller finan-

sieringsrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

3. ett utländskt värdepappersföretag som hör hemma i en stat inom Euro-

peiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och som där har tillstånd att till-
handahålla sidotjänster som avses i bilaga I avsnitt B punkt 1 till Europaparla-
mentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader
för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av
direktiv 2011/61/EU, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv
(EU) 2016/1034, eller

4. ett utländskt kreditinstitut som hör hemma i en stat inom EES och som

där fått auktorisation att starta och driva verksamhet i kreditinstitut som avses
i artikel 8 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den
26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om till-
syn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv
2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG, i
den ursprungliga lydelsen.

1 Prop. 2016/17:162, bet. 2016/17:FiU35, rskr. 2016/17:353.

2 Senaste lydelse 2014:990.

SFS 2017:700

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

background image

2

SFS 2017:700

6 §

3

Med investeringstillgångar avses

1. finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad mark-

nad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samar-
betsområdet,

2. finansiella instrument som handlas på en MTF-plattform, eller
3. andelar i en värdepappersfond eller en specialfond.

13 §

4

Investeringstillgångar får överföras till ett investeringssparkonto från

någon annan än kontoinnehavaren bara om tillgångarna överförs till kontot i
samband med kontoinnehavarens förvärv av tillgångarna och om förvärvet
har skett

1. på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Euro-

peiska ekonomiska samarbetsområdet eller en MTF-plattform,

2. på så sätt att nya fondandelar utfärdats om förvärvet avser andelar i en

värdepappersfond eller en specialfond,

3. från den som har emitterat tillgångarna om förvärvet grundades på till-

gångar som vid förvärvet förvarades på kontot,

4. från investeringsföretaget som vid förvärvet förde investeringssparkon-

tot,

5. från övertagande bolag om tillgångarna avsåg ersättning till aktieägarna

vid en fusion eller delning av aktiebolag och om tillgångarna förvärvades på
grund av aktier som vid förvärvet förvarades på kontot,

6. från köpande företag om förvärvet var ett led i ett förfarande om andels-

byte och om tillgångarna förvärvades på grund av andelar som vid förvärvet
förvarades på kontot,

7. från en annan kontoinnehavare om tillgångarna vid förvärvet förvarades

på dennes investeringssparkonto, eller

8. genom utdelning på tillgångar som vid förvärvet förvarades på investe-

ringssparkontot.

Investeringstillgångar som har förvärvats på grund av kontofrämmande till-

gångar som avses i 7 § eller kontofrämmande tillgångar som förvaras på ett
investeringssparkonto med stöd av 18 § får inte överföras till kontot.

14 §

Kontofrämmande tillgångar får överföras till ett investeringssparkonto

från någon annan än kontoinnehavaren bara om tillgångarna överförs till kon-
tot i samband med kontoinnehavarens förvärv av tillgångarna och om förvär-
vet har skett

1. från den som har emitterat tillgångarna om tillgångarna senast den tret-

tionde dagen efter den dag då de emitterades avses bli upptagna till handel på
en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska eko-
nomiska samarbetsområdet eller en MTF-plattform,

2. från den som har emitterat tillgångarna om förvärvet avsåg teckningsrät-

ter, fondaktierätter, säljrätter eller liknande finansiella instrument och om för-
värvet grundades på tillgångar som vid förvärvet förvarades på kontot,

3. från övertagande bolag om tillgångarna avsåg ersättning till aktieägarna

vid en fusion eller delning av aktiebolag och om tillgångarna förvärvades på
grund av aktier som vid förvärvet förvarades på kontot,

3 Senaste lydelse 2013:586.

4 Senaste lydelse 2013:586.

background image

3

SFS 2017:700

4. från köpande företag om förvärvet var ett led i ett förfarande om andels-

byte och om tillgångarna förvärvades på grund av andelar som vid förvärvet
förvarades på kontot, eller

5. genom utdelning på tillgångar som vid förvärvet förvarades på investe-

ringssparkontot.

Kontofrämmande tillgångar som avses i 7 § får inte överföras till investe-

ringssparkontot med tillämpning av första stycket 1. Inte heller kontofräm-
mande tillgångar som har förvärvats på grund av kontofrämmande tillgångar
som avses i 7 § eller på grund av kontofrämmande tillgångar som förvaras på
ett investeringssparkonto med stöd av 18 § får överföras till kontot.

22 §

5

Finansiella instrument får överföras till någon annan än kontoinneha-

varen om kontoinnehavaren har överlåtit tillgångarna genom försäljning, byte
eller liknande överlåtelse av tillgångarna

1. på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Euro-

peiska ekonomiska samarbetsområdet eller en MTF-plattform,

2. på så sätt att fondandelarna löses in i fonden, om överföringen avser

andelar i en värdepappersfond eller en specialfond,

3. till den som har emitterat tillgångarna,
4. till investeringsföretaget som vid överlåtelsen förde investeringsspar-

kontot,

5. till budgivaren om överlåtelsen var ett led i ett offentligt uppköpserbju-

dande,

6. till köpande företag om överlåtelsen var ett led i ett förfarande om

andelsbyte,

7. till majoritetsaktieägaren i ett bolag om överlåtelsen var ett led i ett för-

farande om inlösen av minoritetsaktier i samma bolag, eller

8. till en annan kontoinnehavare om tillgångarna förs över till förvärvarens

investeringssparkonto.

Kontofrämmande tillgångar får inte överföras från ett investeringsspar-

konto med tillämpning av första stycket 8.

Denna lag träder i kraft den 3 januari 2018.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Johanna Mihaic
(Finansdepartementet)

5 Senaste lydelse 2013:586.

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017