SFS 2017:702 Lag om ändring i lagen (2014:797) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

170702.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2014:797) om ändring i lagen
(2013:561) om förvaltare av alternativa
investeringsfonder;

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 kap. 13 § lagen (2013:561) om

förvaltare av alternativa investeringsfonder i stället för lydelsen enligt lagen
(2014:797) om ändring i den lagen ska ha följande lydelse.

5 kap.

13 §

Verksamheten i Sverige får drivas genom att en icke EES-baserad

AIF-förvaltare inrättar en filial här i landet eller erbjuder och utför tjänster i
Sverige från det land där förvaltaren är etablerad. För AIF-förvaltarens verk-
samhet i Sverige tillämpas 4 kap. 6 § andra stycket vid marknadsföring av
andra alternativa investeringsfonder än

1. sådana fonder som får marknadsföras till icke-professionella investerare

efter tillstånd enligt 11 §, och

2. sådana fonder som får marknadsföras efter tillstånd enligt 12 §, såvitt

gäller sådana icke-professionella investerare som anges i 4 kap. 5 § andra
stycket.

I fråga om verksamhet som drivs genom filial här i landet ska även 8 kap.

1, 1 a, 19�21 och 23 §§ tillämpas.

Vid en planerad eller en redan genomförd, oplanerad väsentlig ändring av

något som har angetts i en ansökan om tillstånd enligt 10, 11 eller 12 § ska 9 §
tillämpas.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Malin Alpen
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2016/17:162, bet. 2016/17:FiU35, rskr. 2016/17:353.

SFS 2017:702

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017