SFS 2017:704 Lag om ändring i lagen (2015:398) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

170704.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2015:398) om ändring i lagen
(2013:561) om förvaltare av alternativa
investeringsfonder;

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 kap. 8 § lagen (2013:561) om för-

valtare av alternativa investeringsfonder i stället för lydelsen enligt lagen
(2015:398) om ändring i den lagen ska ha följande lydelse.

5 kap.

8 §

Verksamhet enligt 1�3, 6 och 7 §§ får drivas genom att AIF-förvaltaren

inrättar en filial i Sverige eller erbjuder och tillhandahåller tjänster i Sverige
från sitt hemland.

För AIF-förvaltarens verksamhet i Sverige tillämpas 4 kap. 6 § andra

stycket vid marknadsföring av andra alternativa investeringsfonder än

1. specialfonder,
2. sådana fonder som får marknadsföras till icke-professionella investerare

efter tillstånd enligt 6 §, och

3. sådana fonder som får marknadsföras efter tillstånd enligt 7 §, såvitt gäl-

ler sådana icke-professionella investerare som anges i 4 kap. 5 § andra
stycket.

Vid förvaltning av en specialfond tillämpas 12 kap. I fråga om verksamhet

som drivs genom filial här i landet ska även 8 kap. 1, 1 a, 19�21 och 23 §§
tillämpas. Vid förvaltning enligt 1 § första stycket 1 och 2 § tillämpas även
8 kap. 28 §. För förvaringsinstitut till alternativa investeringsfonder som för-
valtas enligt 1 § första stycket 1 eller 2 § tillämpas 9 kap.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Malin Alpen
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2016/17:162, bet. 2016/17:FiU35, rskr. 2016/17:353.

SFS 2017:704

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017