SFS 2017:705 Lag om ändring i lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag

170705.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2014:968) om särskild tillsyn
över kreditinstitut och värdepappersbolag;

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2014:968) om sär-

skild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag

dels att 2 kap. 2 § ska upphöra att gälla,
dels att nuvarande 2 kap. 3 § ska betecknas 2 kap. 2 §,
dels att rubriken närmast före 2 kap. 3 § ska sättas närmast före den nya

2 kap. 2 §,

dels att det ska införas en ny paragraf, 2 kap. 3 §, och närmast före 2 kap.

3 § en ny rubrik av följande lydelse.

2 kap.

Ingripande

3 §

Finansinspektionen får tillämpa bestämmelserna om ingripande i de

lagar som reglerar institutets verksamhet, om ett institut inte uppfyller ett sär-
skilt kapitalbaskrav som beslutats enligt 1 § eller ett särskilt likviditetskrav
som beslutats enligt 2 §.

Om ett institut uppfyller kapitalbaskravet enligt tillsynsförordningen och

det särskilda kapitalbaskrav som följer av ett beslut enligt 1 §, men inte kapi-
talkraven enligt lagen (2014:966) om kapitalbuffertar, ska bestämmelserna
om ingripande i 8 kap. lagen om kapitalbuffertar tillämpas.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2017.
2. �ldre bestämmelser gäller för överträdelser som ägt rum före ikraftträ-

dandet.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Erik Eldhagen
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2016/17:162, bet. 2016/17:FiU35, rskr. 2016/17:353.

SFS 2017:705

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017