SFS 2017:707 Lag om ändring i lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning

170707.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2016:1306) med
kompletterande bestämmelser till EU:s
marknadsmissbruksförordning;

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 9 § och 3 kap. 12 § lagen

(2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmiss-
bruksförordning ska ha följande lydelse.

2 kap.

9 §

Med finansiellt företag avses i 7 och 8 §§

1. ett svenskt företag som är
a) AIF-förvaltare som har tillstånd enligt 3 kap. 1 § lagen (2013:561) om

förvaltare av alternativa investeringsfonder,

b) börs enligt 1 kap. 4 b § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
c) clearingorganisation enligt 1 kap. 4 b § lagen om värdepappersmarkna-

den,

d) fondbolag enligt 1 kap. 1 § första stycket 8 lagen (2004:46) om värde-

pappersfonder,

e) försäkringsföretag som omfattas av försäkringsrörelselagen

(2010:2043),

f) kreditinstitut enligt 1 kap. 5 § 10 lagen (2004:297) om bank- och finan-

sieringsrörelse,

g) värdepappersbolag enligt 1 kap. 4 b § lagen om värdepappersmarkna-

den, eller

h) värdepapperscentral enligt 1 kap. 3 § lagen (1998:1479) om värdepap-

perscentraler och kontoföring av finansiella instrument, och

2. ett utländskt företag som hör hemma utanför Europeiska ekonomiska

samarbetsområdet och som, efter tillstånd från Finansinspektionen, från filial
i Sverige driver motsvarande verksamhet som ett företag som avses i 1.

3 kap.

12 §

I 22 kap. 1 och 2 §§ lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

finns bestämmelser om rätt för Finansinspektionen att besluta om handels-
stopp.

1 Prop. 2016/17:162, bet. 2016/17:FiU35, rskr. 2016/17:353.

SFS 2017:707

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

background image

2

SFS 2017:707

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Denna lag träder i kraft den 3 januari 2018.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Malin Alpen
(Finansdepartementet)