SFS 2017:708 Lag om ändring i lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden

170708.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2016:1307) om straff för
marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden;

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 2 och 4 §§ lagen (2016:1307)

om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden ska ha följande
lydelse.

1 kap.

2 § Bestämmelserna i denna lag tillämpas på

1. finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad mark-

nad eller en MTF-plattform eller för vilka en ansökan om upptagande till
sådan handel har lämnats in,

2. finansiella instrument som handlas på en MTF-plattform eller en OTF-

plattform, och

3. finansiella instrument vilkas värde är beroende av ett sådant finansiellt

instrument som avses 1 eller 2.

Bestämmelserna i denna lag tillämpas även på ageranden, inklusive bud,

vid auktionering på en auktionsplattform av utsläppsrätter eller andra produk-
ter baserade på utsläppsrätter i enlighet med auktioneringsförordningen. Det
som anges i denna lag om order gäller även bud i en auktion enligt auktione-
ringsförordningen.

4 § I denna lag betyder

auktioneringsförordningen: kommissionens förordning (EU) nr 1031/2010

av den 12 november 2010 om tidsschema, administration och andra aspekter
av auktionering av utsläppsrätter för växthusgaser i enlighet med Europapar-
lamentets och rådets direktiv 2003/87/EG om ett system för handel med
utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen,

finansiella instrument: det som anges i 1 kap. 4 § lagen (2007:528) om vär-

depappersmarknaden,

godtagen marknadspraxis: det som anges i artikel 3.1.9 i marknads-

missbruksförordningen,

handel på värdepappersmarknaden: handel på en reglerad marknad eller

en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
(EES), handel på en MTF-plattform eller OTF-plattform eller en motsvarande
plattform utanför EES, eller handel med eller genom någon som yrkesmässigt

1 Prop. 2016/17:162, bet. 2016/17:FiU35, rskr. 2016/17:353.

SFS 2017:708

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

background image

2

SFS 2017:708

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

driver sådan verksamhet som avses i 2 kap. 1 § lagen om värdepappersmark-
naden,

insiderinformation: sådan information som anges i artikel 7 i marknads-

missbruksförordningen,

marknadsmissbruksförordningen: Europaparlamentets och rådets förord-

ning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (mark-
nadsmissbruksförordning) och om upphävande av Europaparlamentets och
rådets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG,
2003/125/EG och 2004/72/EG,

MTF-plattform och OTF-plattform: sådana handelsplattformar som anges i

1 kap. 4 b § lagen om värdepappersmarknaden,

reglerad marknad: det som anges i 1 kap. 4 b § lagen om värdepap-

persmarknaden,

referensvärde: det som anges i artikel 3.1.29 i marknadsmissbruksförord-

ningen, och

spotavtal avseende råvaror: det som anges i artikel 3.1.15 i marknadsmiss-

bruksförordningen.

Denna lag träder i kraft den 3 januari 2018.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Malin Alpen
(Finansdepartementet)