SFS 2017:709 Förordning om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

170709.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i författningssamlingsförordningen
(1976:725);

utfärdad den 22 juni 2017.

Regeringen föreskriver att bilaga 2 till författningssamlingsförordningen

(1976:725)

1 ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 3 januari 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)

1 Förordningen omtryckt 2006:66.

SFS 2017:709

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

background image

2

SFS 2017:709

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Bilaga 2

2

Centrala myndigheter som får kungöra författningar på annat sätt än i
författningssamling som avses i författningssamlingsförordningen

2 Senaste lydelse 2012:813.

Myndighet

Hur kungörande får ske

Särskild föreskrift

Arbetsgivarverket

AGV cirkulär

Medgivande gäller t.v.

Finansinspektionen

Föreskrifterna public-
eras elektroniskt och
hålls tillgängliga hos
myndigheten

Medgivandet gäller t.v.
och endast bilagor till
föreskrifter om kapital-
täckning och stora ex-
poneringar samt före-
skrifter om positionsli-
miter

Havs- och vattenmyn-
digheten

Föreskrifterna publi-
ceras elektroniskt och
hålls tillgängliga hos
myndigheten

Medgivandet gäller t.v.
och endast föreskrifter
om realtidsstängning av
fiskevatten och fiske-
förbud vid uppfiskad
fiskekvot