SFS 2017:710 Förordning om ändring i förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter

170710.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2004:1205) om handel
med utsläppsrätter;

utfärdad den 22 juni 2017.

Regeringen föreskriver att 2 c § förordningen (2004:1205) om handel med

utsläppsrätter

1 ska upphöra att gälla den 3 januari 2018.

På regeringens vägnar

ISABELLA L�VIN

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

1 Senaste lydelse av 2 c § 2016:1321.

SFS 2017:710

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017