SFS 2017:711 Förordning om ändring i förordningen (2005:411) om försäkringsförmedling

170711.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2005:411) om
försäkringsförmedling;

utfärdad den 22 juni 2017.

Regeringen föreskriver att 2 kap. 4 och 5 §§, 5 kap. 8 § och 7 kap. 2 § för-

ordningen (2005:411) om försäkringsförmedling ska ha följande lydelse.

2 kap.

4 §

1

En ansökan om tillstånd för en fysisk person att utöva sådan sidoverk-

samhet som avses i 2 kap. 5 § första stycket 14 lagen (2007:528) om värde-
pappersmarknaden ska innehålla uppgifter om den fysiska personens för- och
efternamn, postadress, telefonnummer och personnummer eller, om sådant
saknas, födelsedatum.

Ansökan ska även innehålla en utredning som visar att den fysiska perso-

nen

1. uppfyller de krav som följer av 5 kap. 1 § lagen (2005:405) om försäk-

ringsförmedling och de föreskrifter som meddelats med stöd av 7 kap. 1 § 3,
och

2. omfattas av en sådan försäkring för skadeståndsskyldighet som ska fin-

nas enligt 4 kap. 1 § och de föreskrifter som meddelats med stöd av 7 kap.
2 §.

5 §

2

En ansökan om tillstånd för en juridisk person att utöva sådan sidoverk-

samhet som avses i 2 kap. 5 § första stycket 14 lagen (2007:528) om värde-
pappersmarknaden ska innehålla uppgifter om firma, organisationsnummer,
postadress och telefonnummer.

Ansökan ska även innehålla en utredning som visar att den juridiska perso-

nen

1. uppfyller de krav som följer av 5 kap. 1 § lagen (2005:405) om försäk-

ringsförmedling och de föreskrifter som meddelats med stöd av 7 kap. 1 § 3
och 4, och

2. omfattas av en sådan försäkring för skadeståndsskyldighet som ska fin-

nas enligt 4 kap. 1 § och de föreskrifter som meddelats med stöd av 7 kap.
2 §.

1 Senaste lydelse 2007:587.

2 Senaste lydelse 2007:587.

SFS 2017:711

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

background image

2

SFS 2017:711

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

5 kap.

8 §

3

I försäkringsförmedlarregistret ska följande uppgifter antecknas om

försäkringsförmedlare:

1. organisations- eller personnummer,
2. firma eller för- och efternamn,
3. postadress och telefonnummer,
4. vilket eller vilka slag av försäkringar, vilken eller vilka försäkringsklas-

ser eller grupper av försäkringsklasser som registreringen avser,

5. datum för tillstånd att utöva verksamhet enligt 2 kap. 5 § första

stycket 14 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

6. det eller de länder där förmedlaren ska utöva verksamhet med stöd av

4 kap. lagen (2005:405) om försäkringsförmedling och om den aktuella verk-
samheten ska utövas enligt 4 kap. 1 § eller 4 kap. 2 § samma lag,

7. datum för registrering hos Bolagsverket, samt
8. datum för beslut om att tillstånd eller registrering har återkallats.
För försäkringsförmedlare som registreras enligt 2 kap. 3 § lagen om för-

säkringsförmedling ska även datum för Finansinspektionens beslut om till-
stånd till försäkringsförmedling antecknas.

För försäkringsförmedlare som registreras enligt 2 kap. 4 § lagen om för-

säkringsförmedling ska även firma och organisationsnummer eller motsva-
rande uppgifter för det eller de försäkringsföretag som försäkringsförmedla-
ren har ingått avtal med antecknas.

Bolagsverket får anteckna uppgift om försäkringsförmedlarens e-post-

adress.

7 kap.

2 §

4

Finansinspektionen får meddela föreskrifter om den ansvarsförsäkring

som krävs för tillstånd enligt 5 kap. 1 § lagen (2005:405) om försäkrings-
förmedling att utöva sådan sidoverksamhet som avses i 2 kap. 5 § första
stycket 14 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

För den ansvarsförsäkring som krävs för tillstånd till försäkringsförmedling

enligt lagen om försäkringsförmedling får Finansinspektionen meddela före-
skrifter om

1. högsta ersättning som kan lämnas vid ett och samma skadefall,
2. högsta ersättning som sammanlagt kan lämnas under ett år, och
3. indexering av högsta ersättningsbelopp.

Denna förordning träder i kraft den 3 januari 2018.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

3 Senaste lydelse 2007:587.

4 Senaste lydelse 2007:587.