SFS 2017:712 Förordning om ändring i förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden

170712.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:572) om
värdepappersmarknaden;

utfärdad den 22 juni 2017.

Regeringen föreskriver

1 i fråga om förordningen (2007:572) om värdepap-

persmarknaden

2

dels att 3 kap. 3 § och 5 kap. 2 § ska upphöra att gälla,
dels att 2 kap. 1–3 §§, 3 kap. 4 och 12 §§, 5 a kap. 1 §, 6 kap. 1 och 2 §§

och rubriken till 2 kap. ska ha följande lydelse.

2 kap. Register över värdepappersbolag, utländska
värdepappersföretag och leverantörer av
datarapporteringstjänster

1 §

Finansinspektionen ska med hjälp av automatiserad behandling föra ett

register över värdepappersbolag, sådana utländska värdepappersföretag som
avses i 4 kap. 1 och 4 §§ lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och
leverantörer av datarapporteringstjänster.

Ändamålet med registret är att ge

offentlighet åt den information som ingår i registret.

2 § I registret över värdepappersbolag, utländska värdepappersföretag och
leverantörer av datarapporteringstjänster registreras uppgifter för varje bolag
och företag.

Registret ska innehålla uppgift om
1. firma,
2. postadress och telefonnummer, och
3. vilka tjänster och verksamheter som bolaget eller företaget får tillhanda-

hålla eller driva enligt sitt verksamhetstillstånd.

Registret ska också innehålla uppgift om organisationsnummer för värde-

pappersbolag, utländska värdepappersföretag med filial i Sverige och leveran-
törer av datarapporteringstjänster.

3 §

3

Finansinspektionen ska underrätta Europeiska värdepappers- och mark-

nadsmyndigheten när ett värdepappersbolag eller en leverantör av datarappor-
teringstjänster registreras i registret över värdepappersbolag, utländska värde-

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om
marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EU och av
direktiv 2011/61/EU, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU)
2016/1034.

2 Senaste lydelse av 5 kap. 2 § 2012:202.

3 Senaste lydelse 2012:202.

SFS 2017:712

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

background image

2

SFS 2017:712

pappersföretag och leverantörer av datarapporteringstjänster. Underrättelsen
ska innehålla de uppgifter som anges i 2 §.

Finansinspektionen ska även underrätta Europeiska värdepappers- och

marknadsmyndigheten om ändringar av de uppgifter som anges i 2 § andra
stycket 3.

3 kap.

4 § En anmälan för registrering enligt 6 kap. 1 § lagen (2007:528) om vär-
depappersmarknaden eller avregistrering enligt 6 kap. 9 § 1 samma lag ska
undertecknas av en styrelseledamot eller verkställande direktören för det
svenska värdepappersinstitut eller utländska värdepappersföretag som har
ingått avtal med det anknutna ombudet.

12 §

4 I registret över anknutna ombud ska följande uppgifter antecknas om

anknutna ombud:

1. personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum för fysiska perso-

ner och organisationsnummer eller motsvarande identitetsuppgift för juri-
diska personer,

2. fullständigt namn för fysiska personer och firma för juridiska personer,
3. postadress och telefonnummer,
4. vilka tjänster och finansiella instrument verksamheten ska omfatta,
5. datum för registrering hos Bolagsverket, och
6. datum för beslut om att en registrering har återkallats.
Bolagsverket får anteckna uppgift om det anknutna ombudets e-postadress.
Om den som anmäls för registrering är en utländsk juridisk person med

driftställe i Sverige, ska det i registret antecknas uppgifter enligt första stycket
1–3, 5 och 6 även för den filial från vilken verksamheten ska drivas.

5 a kap.

1 §

5

Finansinspektionen ska på sin webbplats tillhandahålla den information

som ska offentliggöras enligt artikel 71 i Europaparlamentets och rådets di-
rektiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instru-
ment och om ändring av direktiv 2002/92/EU och av direktiv 2011/61/EU, i
lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1034, och
artikel 112 i krishanteringsdirektivet.

6 kap.

1 §

6

När det gäller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden får Finans-

inspektionen meddela föreskrifter om

1. vilka förhållanden som ska redovisas i ett sådant avtal som avses i defi-

nitionen av anknutet ombud i 1 kap. 4 b §,

2. innehållet i en ansökan om tillstånd att driva värdepappersrörelse, en

reglerad marknad eller clearingverksamhet eller tillhandahålla datarapporte-
ringstjänster,

4 Ändringen innebär bl.a. att fjärde stycket tas bort.

5 Senaste lydelse 2015:1038.

6 Senaste lydelse 2016:1324.

background image

3

SFS 2017:712

3. vilka uppgifter, utöver vad som framgår av denna förordning, en ansö-

kan, anmälan eller underrättelse ska innehålla samt vilka uppgifter som samti-
digt ska lämnas till Finansinspektionen eller till Bolagsverket,

4. vilka krav som enligt 3 kap. 1 § första stycket 5 och 6 samt 24 kap. 3 §

andra stycket 1 ska ställas på den som ska ingå i styrelsen eller vara verkstäl-
lande direktör i ett värdepappersbolag, eller vara ersättare för någon av dem
och på styrelsen i dess helhet,

5. vilka poster som får räknas in i startkapitalet enligt 3 kap. 6 §,
6. innehållet i en verksamhetsplan enligt 3 kap. 11 §, 4 kap. 5 §, 5 kap. 1, 4

eller 8 §, 10 kap. 3 §, 12 kap. 8 § eller 19 kap. 11 §,

7. vad svenska värdepappersinstitut och utländska värdepappersföretag ska

iaktta enligt 6 kap. 1 § vid anmälan om registrering och kontroll av anknutna
ombud,

8. vilka åtgärder ett värdepappersbolag ska vidta för att uppfylla de krav på

soliditet och likviditet, riskhantering och genomlysning samt riktlinjer och
instruktioner som avses i 8 kap. 3–8 §§,

9. värdepappersbolags respektive börsers mångfaldspolicy vid tillsättandet

av styrelse samt resurser för introduktion och utbildning av styrelseledamöter,

10. de riktlinjer, regler och rutiner ett värdepappersinstitut ska upprätta och

tillämpa enligt 8 kap. 9 §,

11. vilka system, resurser och rutiner ett värdepappersinstitut ska ha enligt

8 kap. 10 §,

12. vad ett värdepappersinstitut ska iaktta för att uppfylla skyldigheterna i

8 kap. 11 §,

13. de processer för produktgodkännande och översyn ett värdepappers-

institut ska ha enligt 8 kap. 13 §,

14. den information ett värdepappersinstitut ska lämna enligt 8 kap. 14 §

första stycket,

15. de arrangemang ett värdepappersinstitut ska ha för att få information

och för att förstå egenskaperna hos finansiella instrument och den fastställda
målgruppen för instrumenten enligt 8 kap. 14 § andra stycket,

16. de arrangemang ett värdepappersinstitut som distribuerar finansiella in-

strument ska ha för urvalet av finansiella instrument och tjänster som erbjuds
eller rekommenderas till kunder,

17. kraven för bedömning av kunskap och kompetens enligt 8 kap. 15 §,
18. dokumentation enligt 8 kap. 16 § och hur lång tid dokumentation ska

sparas enligt 8 kap. 20 §,

19. övervakning av handeln och kursbildningen enligt 8 kap. 21 § och

13 kap. 7 §,

20. vad en återhämtningsplan enligt 8 a kap. 2 § och en koncernåterhämt-

ningsplan enligt 8 a kap. 3 § ska innehålla, när planerna ska upprättas och hur
ofta de ska uppdateras,

21. vad det beslut som styrelsen i det stödgivande företaget fattar enligt

8 b kap. 8 § ska innehålla,

22. offentliggörandet av information enligt 8 b kap. 16 §,
23. vad ett värdepappersinstitut ska iaktta för att uppfylla skyldigheterna i

9 kap. 1 §,

24. på vilket sätt information enligt 9 kap. 19 § ska lämnas till kunderna,
25. kriterierna för att bedöma vilka ersättningar och förmåner ett värdepap-

persinstitut får lämna till eller ta emot av någon annan än kunden samt vilka

background image

4

SFS 2017:712

uppgifter som ska lämnas till kunden om ersättningar och förmåner som insti-
tutet lämnar till eller tar emot av någon annan än kunden enligt 9 kap. 21 §,

26. tidpunkt, omfattning och riktlinjer för återbetalning till kunden av mot-

tagna ersättningar eller förmåner enligt 9 kap. 22 § första stycket,

27. kriterierna för att bedöma vilka icke-monetära förmåner ett värdepap-

persinstitut får ta emot och behålla när det tillhandahåller investeringsrådgiv-
ning på oberoende grund eller portföljförvaltning enligt 9 kap. 22 § andra
stycket,

28. villkoren för att ett värdepappersinstitut ska få ta emot investeringsana-

lyser från en tredjepart utan att det är att betrakta som en ersättning eller för-
mån enligt 9 kap. 21 eller 22 §,

29. undantag från skyldigheten att offentliggöra en order enligt 9 kap. 39 §,
30. hantering av finansiella instrument enligt 9 kap. 40 §,
31. hantering av medel enligt 9 kap. 41 §,
32. mottagande av medel på konto samt bolagets eller företagets system för

hantering av vissa uppgifter enligt 9 kap. 42 §,

33. vilka åtgärder ett värdepappersinstitut ska vidta för att säkerställa att

det följer förbudet i 9 kap. 43 §,

34. vilka begränsningar som ska gälla vid ställande av säkerhet enligt

9 kap. 44 § tredje meningen,

35. vilka uppgifter som ska antecknas i en förteckning enligt 9 kap. 45 §

fjärde stycket,

36. den informationsplikt som enligt 11 kap. 6 § gäller för utgivare av vissa

överlåtbara värdepapper som handlas på en handelsplattform,

37. storleken av aktiekapitalet, summan av gjorda medlemsinsatser och för-

lagsinsatser samt kravet på startkapital enligt 12 kap. 7 §,

38. handelsregler för en reglerad marknad i fråga om aktiebolags förvärv

och överlåtelse av egna aktier vid den reglerade marknaden,

39. disciplinnämnd och handläggningen av disciplinärenden enligt 13 kap.,
40. övervakningen av deltagarna i handeln på en reglerad marknad,
41. den informationsplikt som enligt 15 kap. gäller för emittenter av över-

låtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller
för vilka ansökan om upptagande till handel lämnats in,

42. börsens övervakning enligt 15 kap. 9 §,
43. villkoren för inregistrering enligt 15 kap. 12 §,
44. kvantitativa tröskelvärden (positionslimiter) för den nettoposition som

en fysisk eller juridisk person får inneha i råvaruderivat som handlas på en
handelsplats och OTC-kontrakt som ekonomiskt motsvarar dessa enligt
15 a kap. 1–4 §§,

45. vad som krävs för att bestämmelser om års- och koncernredovisning

samt halvårsrapport som finns i en offentlig reglering i en stat utanför EES
ska få tillämpas enligt 16 kap. 11 § första stycket,

46. den övervakning av emittenters regelbundna finansiella information

som ska utföras av en börs enligt 16 kap. 13 §,

47. vad en sådan anmälan till Finansinspektionen som avses i 16 kap. 14 §

ska innehålla och hur anmälningsskyldigheten ska fullgöras,

48. innehållet, omfattningen och fullgörandet av sådan rapportering som

avses i 16 kap. 15 §,

49. hur och på vilket språk sådan information som avses i 17 kap. 1 § ska

offentliggöras,

50. hur information ska lämnas till Finansinspektionen enligt 17 kap. 3 §,

background image

5

SFS 2017:712

51. förutsättningarna för att sådana krav i en utländsk reglering som avses i

18 kap. 8 § ska anses motsvara bestämmelserna i 18 kap. 3–6 §§,

52. förutsättningarna för att sådana krav i en utländsk reglering som avses i

18 kap. 9 § ska anses motsvara bestämmelserna i 18 kap. 10–12 §§,

53. storleken av aktiekapitalet och summan av gjorda medlemsinsatser och

förlagsinsatser enligt 19 kap. 8 §,

54. vad en clearingorganisation ska iaktta i fråga om it-verksamhet och

informationssäkerhet för att tillgodose de säkerhetskrav som är förenade med
verksamheten enligt 20 kap. 1 § första stycket,

55. säkerhetskravet enligt 20 kap. 3 och 4 §§,
56. vilka upplysningar ett företag ska lämna till Finansinspektionen enligt

23 kap. 2 § första och andra styckena och när upplysningarna ska lämnas,

57. att vissa uppgifter som enligt 23 kap. 2 § första stycket ska lämnas till

Finansinspektionen i stället ska lämnas till Statistiska centralbyrån,

58. hur skyldigheten att lämna uppgifter till Finansinspektionen enligt

23 kap. 3 § ska fullgöras,

59. vilka värdepappersbolag som ska upprätta register som avses i 23 kap.

3 d §, vad registren ska innehålla och när värdepappersbolagen ska ge in
registren för olika typer av avtal,

60. löpande bokföring, årsbokslut och årsredovisning hos börser, clearing-

organisationer och sådana utländska företag som har tillstånd att driva en reg-
lerad marknad från filial i Sverige, och

61. att information och referensuppgifter för finansiella instrument som ska

lämnas till Finansinspektionen enligt artiklarna 22.1 och 27.1 i Europaparla-
mentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 av den 15 maj 2014 om
marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr
648/2012 i stället ska lämnas till Europeiska värdepappers- och marknads-
myndigheten.

2 §

7 Innan Finansinspektionen meddelar föreskrifter med stöd av 1 § 57, ska

inspektionen ge Riksbanken och Statistiska centralbyrån tillfälle att yttra sig.

Denna förordning träder i kraft den 3 januari 2018.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Malin Alpen
(Finansdepartementet)

7 Senaste lydelse 2015:1038.

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

;