SFS 2017:713 Förordning om ändring i förordningen (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen

170713.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:93) med
instruktion för Finansinspektionen;

utfärdad den 22 juni 2017.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2009:93) med instruktion för

Finansinspektionen ska införas en ny paragraf, 17 §, och närmast före 17 § en
ny rubrik av följande lydelse.

Delegering

17 §

1

Styrelsen får överlåta till myndighetschefen att besluta Finansinspek-

tionens föreskrifter som fastställer kvantitativa tröskelvärden (positionslimi-
ter) för den nettoposition som en fysisk eller juridisk person får inneha i råvaru-
derivat som handlas på en handelsplats och OTC-kontrakt som ekonomiskt
motsvarar dessa enligt 15 a kap. 1�4 §§ lagen (2007:528) om värdepappers-
marknaden.

Denna förordning träder i kraft den 3 januari 2018.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

1 Tidigare 17 § upphävd genom 2017:235.

SFS 2017:713

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017