SFS 2017:714 Förordning om ändring i förordningen (2015:1034) om resolution

170714.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2015:1034) om
resolution;

utfärdad den 22 juni 2017.

Regeringen föreskriver att 16 § förordningen (2015:1034) om resolution

ska ha följande lydelse.

16 §

Riksgäldskontoret ska offentliggöra beslut om resolution enligt 8 kap.

13 § lagen (2015:1016) om resolution och beslut om resolutionsåtgärder
enligt 12 kap. 5 § samma lag genom att

1. tillhandahålla en kopia av beslutet på sin webbplats och på webbplatsen

för företaget i resolution,

2. skicka en kopia av beslutet till Europeiska bankmyndigheten och till

Finansinspektionen för offentliggörande på de myndigheternas webbplatser,
och

3. om aktierna, andra äganderättsinstrument eller skuldinstrument i före-

taget i resolution är upptagna till handel på en reglerad marknad, offentliggöra
obligatorisk information om företaget i resolution i enlighet med 4 kap. 20
och 21 §§ lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och 17 kap.
2 och 3 §§ lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden samt föreskrifter
som meddelats med stöd av 4 § 13 förordningen (2007:375) om handel med
finansiella instrument och 6 kap. 1 § 49 och 50 förordningen (2007:572) om
värdepappersmarknaden.

Om aktierna, andra äganderättsinstrument eller skuldinstrument i företaget

i resolution inte är upptagna till handel på en reglerad marknad, ska Riks-
gäldskontoret skicka en kopia av beslut om resolution och beslut om resolu-
tionsåtgärder till ägare och borgenärer som är kända genom företagets register
eller databaser, om de är tillgängliga för Riksgäldskontoret.

Denna förordning träder i kraft den 3 januari 2018.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Erik Eldhagen
(Finansdepartementet)

SFS 2017:714

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017