SFS 2017:715 Förordning om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

170715.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter
för prövning av ärenden hos Finansinspektionen;

utfärdad den 22 juni 2017.

Regeringen föreskriver att 3 och 5 a §§ och bilagan till förordningen

(2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen ska
ha följande lydelse.

3 §

1

Avgift tas ut i de fall som framgår av bilagan till denna förordning för

prövning av ansökan och anmälan enligt

� lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,
� atomansvarighetslagen (1968:45),
� den upphävda lagen (1972:262) om understödsföreningar,
� trafikskadelagen (1975:1410),
� sparbankslagen (1987:619),
� lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,
� lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande,
� lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappers-

bolag,

� lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag,
� lagen (1995:1570) om medlemsbanker,
� lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verk-

samhet,

� lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensions-

instituts verksamhet i Sverige,

� lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finan-

siella instrument,

� bokföringslagen (1999:1078),
� lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finans-

marknaden,

� lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag,
� lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer,
� lagen (2004:46) om värdepappersfonder,
� lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
� lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,
� lagen (2004:575) om europabolag,
� lagen (2005:405) om försäkringsförmedling,
� aktiebolagslagen (2005:551),

1 Senaste lydelse 2016:1328.

SFS 2017:715

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

background image

2

SFS 2017:715

� lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden,
� lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
� lagen (2010:751) om betaltjänster,
� försäkringsrörelselagen (2010:2043),
� lagen (2011:755) om elektroniska pengar,
� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 236/2012 av den

14 mars 2012 om blankning och vissa aspekter av kreditswappar,

� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli

2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister,

� lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,
� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 345/2013 av den

17 april 2013 om europeiska riskkapitalfonder,

� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 346/2013 av den

17 april 2013 om europeiska fonder för socialt företagande,

� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den

26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och
om ändring av förordning (EU) nr 648/2012,

� lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter,
� lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepap-

persbolag,

� kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 av den 10 oktober

2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
575/2013 när det gäller likviditetstäckningskravet för kreditinstitut,

� kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/35 av den 10 okto-

ber 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv
2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkringsverksamhet
(Solvens II),

� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 av den

23 juli 2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen
och om värdepapperscentraler samt ändring av direktiv 98/26/EG och
2014/65/EU och förordning (EU) nr 236/2012,

� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 537/2014 av den

16 april 2014 om särskilda krav avseende lagstadgad revision av företag av
allmänt intresse och om upphävande av kommissionens beslut 2005/909/EG,

� kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2205 om komplett-

ering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäl-
ler tekniska standarder för clearingkravet,

� lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter,
� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2015/760 av den

29 april 2015 om europeiska långsiktiga investeringsfonder,

� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 av den

15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av för-
ordning (EU) nr 648/2012,

� kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/592 av den 1 mars

2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
648/2012 vad gäller tekniska standarder för tillsyn avseende clearingkravet,

� kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/824 av den 25 maj

2016 om fastställande av tekniska standarder för genomförande med avse-
ende på innehållet och formatet vad gäller beskrivningen av multilaterala han-
delsplattformars och organiserade handelsplattformars funktionssätt och
anmälan till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten enligt

background image

3

SFS 2017:715

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finan-
siella instrument,

� kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1178 av den 10 juni

2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
648/2012 vad gäller tekniska tillsynsstandarder avseende clearingkravet,

� kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/571 av den 2 juni 2016

om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU
avseende tekniska tillsynsstandarder när det gäller auktorisation, organisato-
riska krav och publicering av transaktioner för leverantörer av datarapporte-
ringstjänster, och

� kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/584 av den 14 juli

2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU
avseende tekniska tillsynsstandarder som specificerar organisatoriska krav för
handelsplatser.

5 a §

2

Avgift tas ut för prövning av anmälan om ny styrelseledamot, styrel-

sesuppleant, verkställande direktör eller dennes ställföreträdare i

� bank,
� betalningsinstitut,
� börs,
� clearingorganisation,
� finansiellt institut,
� fondbolag,
� företag som driver verksamhet enligt lagen (2004:299) om inlånings-

verksamhet,

� företag som driver verksamhet enligt lagen (2014:275) om viss verksam-

het med konsumentkrediter,

� företag som driver verksamhet enligt lagen (2016:1024) om verksamhet

med bostadskrediter,

� försäkringsföretag,
� institut för elektroniska pengar,
� juridisk person som utövar försäkringsförmedling enligt lagen

(2005:405) om försäkringsförmedling,

� juridisk person som är registrerad betaltjänstleverantör enligt lagen

(2010:751) om betaltjänster,

� kreditmarknadsföretag,
� pensionsstiftelse enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensions-

utfästelse m.m.,

� registrerad utgivare enligt lagen (2011:755) om elektroniska pengar,
� understödsförening, eller
� värdepappersbolag.
I fråga om juridisk person som utövar försäkringsförmedling enligt lagen

om försäkringsförmedling tas avgift ut även för prövning av anmälan om ny
bolagsman.

I fråga om försäkringsföretag tas avgift ut även för prövning av anmälan

om ny ansvarig för central funktion enligt 10 kap. 4 § försäkringsrörelselagen
(2010:2043).

I fråga om betalningsinstitut och juridisk person som är registrerad betal-

tjänstleverantör enligt lagen om betaltjänster tas avgift ut även för prövning

2 Senaste lydelse 2016:1178.

background image

4

SFS 2017:715

av anmälan om ny ansvarig för betaltjänstverksamheten eller dennes ställföre-
trädare.

I fråga om institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare enligt

lagen om elektroniska pengar tas avgift ut även för prövning av anmälan om
ny ansvarig för verksamheten med utgivning av elektroniska pengar eller den-
nes ställföreträdare.

Avgift tas ut för prövning av anmälan om ny styrelseledamot, styrelse-

suppleant, verkställande direktör eller dennes ställföreträdare i aktiebolag,
eller person i motsvarande ställning i någon annan juridisk person, som har ett
kvalificerat innehav i ett sådant företag som avses i första stycket.

För avgiftens storlek enligt första�sjätte styckena gäller 4 §, avgiftsklass G

utom i fråga om finansiellt institut och företag som driver verksamhet enligt
lagen om inlåningsverksamhet för vilka i stället avgiftsklass E gäller.

1. Denna förordning träder i kraft den 17 juli 2017.
2. �ldre bestämmelser gäller i fråga om ansökningar eller anmälningar som

har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

background image

5

SFS 2017:715

Bilaga

3

För avgiftens storlek gäller de belopp som anges i 4 §, varvid följande avgifts-
klasser tillämpas:

�rendeslag enligt följande bestämmelser i

Avgiftsklass

Lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

Tillstånd att driva värdepappersrörelse
(2 kap. 1 § 1�7)

Q

Tillstånd att driva en handelsplattform (MTF)
(2 kap. 1 § 8)

Q�Y

Tillstånd till ytterligare en eller flera
investeringstjänster eller investeringsverksamheter
� utvidgat tillstånd (2 kap. 1 § 1�7)

M

Tillstånd till ytterligare en handelsplattform (MTF)
(2 kap. 1 § 8)

M

Tillstånd för värdepappersbolag att tillhandahålla en
eller flera sidotjänster (2 kap. 2 § första stycket 1�7)

J

Tillstånd för värdepappersbolag att ta emot kunders
medel på konto (2 kap. 2 § första stycket 8)

M

Tillstånd för värdepappersbolag att driva en
sidoverksamhet (2 kap. 3 § första stycket)

J

Tillstånd för värdepappersbolag att som sidoverksamhet
driva valutahandel (2 kap. 3 § andra stycket)

J

Godkännande av ändring av bolagsordning för
värdepappersbolag (3 kap. 4 § första stycket)

F

Undantag från förbud mot att den som är
verkställande direktör i ett värdepappersbolag
är ordförande i styrelsen (3 kap. 5 §)

G

Tillstånd för utländskt företag som hör hemma
utanför EES att driva värdepappersrörelse från
filial i Sverige (4 kap. 4 §)

Q

Tillstånd för utländsk filial att tillhandahålla
sidotjänster eller driva sidoverksamhet
(4 kap. 6 § första stycket)

J

Underrättelse från värdepappersbolag om
filialetablering (5 kap. 1 §)

G

Underrättelse från värdepappersbolag om
ändrade förhållanden vid filialetablering
(5 kap. 3 § första stycket)

D

Underrättelse från värdepappersbolag om
gränsöverskridande verksamhet (5 kap. 4 § första stycket)

G

Underrättelse från värdepappersbolag om
ändrad gränsöverskridande verksamhet (5 kap. 5 §)

D

Tillstånd för värdepappersbolag att inrätta filial i
ett land utanför EES (5 kap. 8 §)

G

Tillstånd för värdepappersbolag att inneha vissa

3 Senaste lydelse 2016:1328.

background image

6

SFS 2017:715

finansiella instrument under längre tid än tre år (7 kap. 5 §)

G

Tillstånd för värdepappersbolag till fortsatt
innehav av egendom för att skydda en fordran
(7 kap. 11 §)

G

Tillstånd för värdepappersbolag till förvärv
av egendom i vissa fall (7 kap. 13 § första stycket)

H

Tillstånd för styrelseledamot eller
verkställande direktör i ett värdepappersbolag
som är betydande att ha ytterligare ett uppdrag
som styrelseledamot (8 kap. 8 c §)

G

Anmälan av svenskt värdepappersinstitut om
vissa uppdragsavtal (8 kap. 14 § andra stycket)

D

Prövning av återhämtningsplan eller
koncernåterhämtningsplan för värdepappersbolag
vars fallissemang sannolikt skulle få betydande
inverkan på finansmarknaderna, andra företag,
finansieringsvillkor eller ekonomin i stort
(8 a kap. 2 och 3 §§)

S�V

Prövning av återhämtningsplan eller
koncernåterhämtningsplan för värdepappersbolag
vars fallissemang sannolikt inte skulle få betydande
inverkan på finansmarknaderna, andra företag,
finansieringsvillkor eller ekonomin i stort
(8 a kap. 2 och 3 §§)

O�R

Prövning av återhämtningsplan eller
koncernåterhämtningsplan för värdepappersbolag
vars fallissemang sannolikt skulle få en ringa
inverkan på finansmarknaderna, andra företag,
finansieringsvillkor eller ekonomin i stort
(8 a kap. 2 och 3 §§)

M

Ansökan om godkännande av avtal om
koncerninternt finansiellt stöd för värdepappersbolag
(8 b kap. 3 §)

M�S

Anmälan om givande av koncerninternt
finansiellt stöd för värdepappersbolag (8 b kap. 11 §)

G

Godkännande av ett ordermatchnings-
eller rapportsystem för transaktionsrapportering
(10 kap. 4 § 3 och artikel 12 i kommissionens
förordning (EG) nr 1287/2006 av den 10 augusti 2006
om genomförande av Europaparlamentets och rådets
direktiv 2004/39/EG vad gäller dokumenteringsskyldigheter
för värdepappersföretag, transaktionsrapportering,
överblickbarhet på marknaden, upptagande av finansiella
instrument till handel samt definitioner för tillämpning av
det direktivet)

J

Tillstånd att som börs driva en reglerad marknad
(12 kap. 1 § första stycket)

R��

Tillstånd för börs att driva ytterligare en reglerad marknad
(12 kap. 1 § första stycket)

M

Godkännande av ändring av bolagsordning eller stadgar för
börs (12 kap. 5 § första stycket)

F

background image

7

SFS 2017:715

Tillstånd för utländskt företag att driva en reglerad
marknad från filial i Sverige (12 kap. 9 §)

R��

Tillstånd för utländsk filial att driva ytterligare
en reglerad marknad (12 kap. 9 §)

M

Underrättelse från börs om gränsöverskridande verksamhet
(12 kap. 10 §)

G

Tillstånd för börs att driva en handelsplattform
(13 kap. 12 § andra stycket)

N

Tillstånd för börs att driva ytterligare en handelsplattform
(13 kap. 12 § andra stycket)

M

Tillstånd för börs att driva en sidoverksamhet
(13 kap. 12 § femte stycket)

J

Tillstånd för börs till förvärv av egendom i vissa fall
(13 kap. 13 § första stycket)

H

Undantag för börs från kravet på disciplinnämnd
(13 kap. 14 § tredje stycket)

G

Tillstånd att driva clearingverksamhet
(19 kap. 1 §)

R��

Godkännande av ändring av bolagsordning eller
stadgar för clearingorganisation (19 kap. 6 §)

F

Tillstånd för utländskt företag att driva
clearingverksamhet från filial i Sverige
(19 kap. 12 §)

R��

Godkännande av clearingorganisations
beslut att efterge kravet på säkerhet
(20 kap. 4 §)

D

Tillstånd för clearingorganisation till förvärv
av egendom i vissa fall (20 kap. 6 § första stycket)

H

Tillstånd för clearingorganisation att driva en
sidoverksamhet (20 kap. 7 § andra och tredje styckena)

J

Undantag från handelsstopp (22 kap. 5 § andra stycket)

D

Tillstånd till ett direkt eller indirekt förvärv
av aktier eller andelar i ett värdepappersbolag,
en börs eller en svensk clearingorganisation
(24 kap. 1 §)

J

Punkt 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2017:679)
om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

Tillstånd att driva en MTF- eller OTF-plattform
(2 kap. 1 § 8 och 9 i lydelsen enligt 2017:679)

Q�Y

Tillstånd att driva ytterligare en MTF- eller OTF-plattform
(2 kap. 1 § 8 och 9 i lydelsen enligt 2017:679)

M

Underrättelse från värdepappersinstitut om
verksamhet som systematisk internhandlare
(8 kap. 32 § i lydelsen enligt 2017:679)

G

Tillstånd för aktiebolag att tillhandahålla
datarapporteringstjänster som APA-leverantör,
CTP-leverantör eller ARM-leverantör
(10 kap. 1 § första stycket i lydelsen enligt 2017:679)

Q�V

Ansökan om kontroll av att den som driver en

background image

8

SFS 2017:715

handelsplats uppfyller kraven för att tillhandahålla
datarapporteringstjänster som APA-leverantör,
ARM-leverantör eller CTP-leverantör
(10 kap. 1 § tredje stycket i lydelsen enligt 2017:679)

N

Tillstånd för värdepappersinstitut att registrera
en MTF-plattform som tillväxtmarknad för små
och medelstora företag (11 kap. 13 § i lydelsen enligt 2017:679)

M

Undantag från att tillämpa positionslimiter för råvaruderivat
(15 a kap. 6 § i lydelsen enligt 2017:679)

G

Undantag från Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktions-
register när det gäller C6-energiderivatkontrakt
(punkten 5 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen
(2017:679) om ändring i lagen [2007:528] om
värdepappersmarknaden)

I

Lagen (2010:751) om betaltjänster

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den
26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag
och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012

Bedömning av gränsöverskridande likviditetsundergrupper
vid ansökan om undantag från likviditetskrav (artikel 8.3)

T

Tillstånd att räkna in dotterbolag vid beräkning av
kapitalbaskrav m.m. (artikel 9)

G

Ansökan om undantag från tillämpning av kapitalbaskrav
(artikel 15)

H

Tillstånd för olika metoder för konsolidering (artikel 18)

G

Tillstånd att undanta vissa företag vid beräkning av
de gruppbaserade kraven m.m. (artikel 19.2)

G

Tillstånd att räkna in delårs- eller årsöverskott i
kärnprimärkapital innan stämmobeslut föreligger (artikel 26.2)

E

Tillstånd att klassificera kapitalinstrument som
kärnprimärkapitalinstrument (artikel 26.3)

H

Tillstånd att räkna in kapitalinstrument i
kärnprimärkapital vid krissituationer (artikel 31)

K

Tillstånd för avdrag av förmånsbestämda pensionsplaner
(artikel 41)

G

Tillstånd att inte dra av innehav av kapitalbasinstrument
i en enhet i den finansiella sektorn (artikel 49.1)

G

Tillstånd för utdelning på kapitalbasinstrument (artikel 73)

G

Tillstånd att använda en konservativ skattning när det
gäller indexinnehav av kapitalinstrument (artikel 76)

G

Tillstånd för återköp av kärnprimärkapitalinstrument
(artikel 77 a)

I

Tillstånd för återköp av primärkapitaltillskott eller
supplementärkapitalinstrument (artikel 77 b)

I

Tillstånd för ändring av beräkningsunderlag för fasta

background image

9

SFS 2017:715

omkostnader (artikel 97)

G

Tillstånd för beräkning av riskvägda exponeringsbelopp
(artikel 113)

G

Tillstånd att använda en grundläggande internmetod för
att beräkna riskvägda exponeringsbelopp (artikel 143)

T��&

Tillstånd att använda en avancerad internmetod för att
beräkna riskvägda exponeringsbelopp när institutet redan
har tillstånd att använda en grundläggande internmetod
(artikel 143)

S��&

Tillstånd att använda en avancerad internmetod för att
beräkna riskvägda exponeringsbelopp när institutet inte
redan har tillstånd att använda en grundläggande
internmetod (artikel 143)

U��&

Tillstånd att utföra metodändring i del av den
internmetod för att beräkna riskvägda exponeringsbelopp
som tidigare godkänts av Finansinspektionen
(artikel 143)

J�T

Tillstånd att tillämpa en grundläggande eller avancerad
internmetod på exponeringar som tidigare undantagits
för stegvis införande (artikel 143)

J�U

Ansökan om godkännande av utrullningsplan (artikel 148)

I

Tillstånd att byta från en internmetod för att beräkna
riskvägda exponeringsbelopp till schablonmetoden
(artikel 149)

I

Tillstånd att byta från en avancerad internmetod för att
beräkna riskvägda exponeringsbelopp till en grundläggande
internmetod (artikel 149)

I

Medgivande till undantag från användning av en internmetod
vid beräkning av riskvägda exponeringsbelopp och
förväntade förlustbelopp för en eller flera
exponeringsklasser (artikel 150)

I

Undantag från att beräkna och erkänna riskvägda
exponeringsbelopp för utspädningsrisken för en typ av
exponering som förorsakas av förvärvade företags- eller
hushållsfordringar (artikel 157.5)

G

Tillstånd att använda metoden med interna modeller för
ramavtal om nettning (artikel 221)

I

Tillstånd för att anse att en betydande kreditrisk ska
anses överförd till tredje part (artiklarna 243 och 244)

G

Anmälan om överföring av betydande kreditrisk
(artikel 248)

G

Tillstånd att tillämpa annan behandling för att
fastställa konverteringsfaktor gällande förtida
amorteringar som avser värdepapperiseringar av
obekräftade hushållsexponeringar (artikel 256)

G

Tillstånd för institut som inte är originator att
använda den formelbaserade metoden vid beräkning av
riskvägda exponeringsbelopp vid värdepapperiseringar
(artikel 259)

G

Tillstånd att använda förenklad formelbaserad metod
(artikel 262)

G

background image

10

SFS 2017:715

Tillstånd att använda annan metod vid beräkning av
exponeringsbelopp gällande likviditetsfaciliteter
(artikel 263)

G

Tillstånd att använda en metod med interna modeller för
att beräkna exponeringars värde (artikel 283)

J�U

Tillstånd att utföra metodändring i den metod med interna
modeller som tidigare godkänts av Finansinspektionen
(artikel 283)

J�S

Tillstånd att använda nettningsavtal (artikel 296)

J

Tillstånd att använda ursprunglig eller återstående löptid
i fråga om räntekontrakt (artikel 298)

G

Tillstånd att använda en alternativ schablonmetod vid
beräkning av kapitalbaskravet för operativa risker
(artikel 312)

G�P

Tillstånd att använda en internmätningsmetod för att
beräkna kapitalbaskravet för operativa risker
(artikel 312)

T�X

Tillstånd att utföra en väsentlig utvidgning eller
metodändring i del av den internmätningsmetod för att
beräkna kapitalbaskravet för operativa risker som
tidigare godkänts av Finansinspektionen (artikel 312)

J�T

Anmälan om metodändring i del av den internmätningsmetod
för att beräkna kapitalbaskravet för operativa risker
som tidigare godkänts av Finansinspektionen (artikel 312)

G�P

Tillstånd att byta från schablonmetoden till basmetoden
(artikel 313)

G�P

Tillstånd att byta från internmätningsmetoden till
basmetoden eller schablonmetoden (artikel 313)

G�P

Tillstånd att använda en kombination av olika metoder vid
beräkning av kapitalbaskrav för operativa risker
(artikel 314)

J�T

Tillstånd att ändra beräkningen av det treåriga
genomsnittet vid beräkningen av den relevanta indikatorn
vid användning av basmetoden (artikel 315)

G�P

Tillstånd att ändra beräkningen av det treåriga
genomsnittet vid beräkningen av den relevanta indikatorn
vid användning av schablonmetoden (artikel 317)

G�P

Tillstånd att använda eget delta för optioner och
warranter (artikel 329)

J�T

Tillstånd att använda känslighetsmodeller vid beräkning
av positioner som avser derivatinstrument (artikel 331)

J�T

Anmälan om dokumenterad metod för att bedöma om
tillgångar uppfyller kapitalbaskrav för skuldinstrument
som inte är värdepapperiseringar (artikel 336)

G�P

Tillstånd för andra institut än institut som är
originatorer att använda formelbaserad metod vid
beräkning av kapitalbaskrav för
värdepapperiseringsinstrument (artikel 337)

G

Tillstånd att använda ett eget delta vid beräkning av
totala nettopositioner i valuta (artikel 352)

G�P

Tillstånd att undanta positioner som ett institut

background image

11

SFS 2017:715

avsiktligt har skaffat för att säkra sig mot
kursförändringars negativa påverkan på dess kvoter
enligt artikel 92.1 från beräkning av öppna
nettopositioner i valuta (artikel 352.2)

G�P

Tillstånd att tillämpa kapitalbaskrav 0 procent för
nära sammanhängande valutor (artikel 354)

G

Tillstånd att använda ett eget delta vid beräkning av
särskilda instrument (artikel 358)

J�T

Anmälan om användning av utökad löptidsmetod
(artikel 361)

G

Tillstånd att använda intern modell för att beräkna
kapitalbaskrav för en eller flera riskkategorier
(artikel 363)

S�X

Tillstånd för ändringar i användningen av interna
modeller som institut har tillstånd att använda,
utvidgning av användningen av interna modeller särskilt
för ytterligare riskkategorier samt den första
beräkningen av stressjusterade Value-at-Risk-värden
(artikel 363)

J�T

Medgivande om begränsad addend rörande föreskrivna
utfallstest och multiplikationsfaktorer (artikel 366)

G

Tillstånd gällande omfattningen för den interna
IRC-modellen (artikel 373)

J�T

Tillstånd att använda intern modell för korrelationshandel
(artikel 377)

J�T

Tillstånd för användning av avancerad CVA för ett
begränsat antal mindre portföljer (artikel 383)

G�N

Anstånd med nedbringande av otillåtna stora exponeringar
(artikel 396)

G

Tillstånd att undanta exponeringar (artikel 400.2 g)

G

Tillstånd att undanta exponeringar (artikel 400.2 h)

G

Tillstånd att tillämpa effekterna av finansiella säkerheter
vid beräkning av exponeringsvärden enligt artikel 395.1
(artikel 401.2)

G

Tillstånd att använda en lägre utflödesprocentandel
(artikel 422.8)

N

Undantag från krav att institut och insättare är etablerade
i samma medlemsstat vid ansökan om tillstånd enligt artikel
422.8 (artikel 422.9)

T

Tillstånd att använda en högre inflödesprocentandel
(artikel 425.4)

N

Undantag från krav att institut och insättare är etablerade
i samma medlemsstat vid ansökan om tillstånd enligt artikel
425.4 (artikel 425.5)

T

Tillstånd att avstå från att i exponeringsmåttet inbegripa
vissa exponeringar (artikel 429.7)

H

Tillstånd att beräkna bruttosoliditetsgrad vid kvartalets
utgång (artikel 499.3)

G

background image

12

SFS 2017:715

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2015/760 av den
29 april 2015 om europeiska långsiktiga investeringsfonder

Tillstånd för en AIF-förvaltare att förvalta en europeisk
långsiktig investeringsfond, inklusive godkännande av
fondbestämmelserna för fonden (artiklarna 5.2, 6.1 och 6.2)

H

Tillstånd för en AIF-förvaltare att ta över förvaltningen
av en auktoriserad europeisk långsiktig investeringsfond
(artikel 5.2)

G

Underrättelse om ändringar av den
dokumentation som avses i artikel 5.1 och 5.2
(artikel 5.4)

G

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 av den
15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av
förordning (EU) nr 648/2012

Punkt 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2017:679)
om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

Undantag från krav på den som driver en handelsplats
att offentliggöra orderinformation om aktier, depåbevis,
börshandlade fonder, certifikat och andra liknande finansiella
instrument (artikel 4)

H

Tillstånd för den som driver en handelsplats att skjuta
upp offentliggörandet av uppgifter om transaktioner
avseende aktier, depåbevis, börshandlade
fonder, certifikat och andra liknande finansiella
instrument (artikel 7)

H

Undantag från krav på den som driver en handelsplats
att offentliggöra orderinformation om obligationer,
strukturerade finansiella produkter, utsläppsrätter
och derivat (artikel 9)

H

Tillstånd för den som driver en handelsplats att skjuta
upp offentliggörandet av uppgifter om transaktioner
avseende obligationer, strukturerade finansiella
produkter, utsläppsrätter och derivat (artikel 11)

H

Tillstånd för ett värdepappersinstitut att skjuta upp
offentliggörandet av uppgifter om transaktioner
avseende obligationer, strukturerade finansiella
produkter, utsläppsrätter och derivat (artikel 21)

H

Tillstånd för en handelsplats att få tillträde till en
central motpart (artikel 35.2)

J

Tillstånd för en central motpart att använda sig av
övergångsarrangemang när det gäller överlåtbara
värdepapper och penningmarknadsinstrument för att
inte omfattas av kraven i artikel 35 (artikel 35.5)

H

Tillstånd för en central motpart att få tillträde
till en handelsplats (artikel 36.2)

J

background image

13

SFS 2017:715

Undantag för en handelsplats från att tillämpa
artikel 36 när det gäller börshandlade derivat (artikel 36.5)

H

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/592 av den 1 mars
2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 648/2012 vad gäller tekniska standarder för tillsyn avseende
clearingkravet

Underrättelse om undantag från clearingskyldighet
(artikel 3.2 andra stycket e)

J

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/824 av den 25 maj
2016 om fastställande av tekniska standarder för genomförande med
avseende på innehållet och formatet vad gäller beskrivningen av multila-
terala handelsplattformars och organiserade handelsplattformars funk-
tionssätt och anmälan till Europeiska värdepappers- och marknadsmyn-
digheten enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om
marknader för finansiella instrument

Punkt 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2017:679)
om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

Underrättelse från den som driver en MTF-plattform
om att de krav enligt Europaparlamentets och rådets
direktiv 2014/65/EU och Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 600/2014 som inte gällde för
MTF-plattformen före ikraftträdandet är uppfyllda
(artikel 4 b)

J

Underrättelse från den som driver en handelsplattform
om betydande förändringar av information som lämnats
tidigare (artikel 8)

J

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1178 av den 10 juni
2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 648/2012 vad gäller tekniska tillsynsstandarder avseende
clearingkravet

Underrättelse om undantag från clearingskyldighet
(artikel 3.2 andra stycket e)

J

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/571 av den 2 juni
2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv
2014/65/EU avseende tekniska tillsynsstandarder när det gäller auk-
torisation, organisatoriska krav och publicering av transaktioner för
leverantörer av datarapporteringstjänster

Punkt 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2017:679)
om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

Anmälan från en leverantör av datarapporteringstjänster

background image

14

SFS 2017:715

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

om utkontraktering av kritiska funktioner (artikel 6.6)

M

Anmälan från leverantör av datarapporteringstjänster om
planerade större ändringar av it-system (artikel 8.3)

G

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/584 av den 14 juli
2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv
2014/65/EU avseende tekniska tillsynsstandarder som specificerar or-
ganisatoriska krav för handelsplatser

Punkt 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2017:679)
om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

Anmälan från en handelsplats om avsikt att utkontraktera
operativa funktioner till en tjänsteproducent som tillhanda-
håller samma tjänst till andra handelsplatser (artikel 6.5 a)

G

Anmälan från en handelsplats om godkännande av
utkontraktering av kritiska operativa funktioner för
en handelsplats (artikel 6.5 b)

M

Anmälan från en handelsplats om att uppdragsavtal har
ingåtts i annat fall än det som avses i artikel 6.5 (artikel 6.7)

D

Anmälan från en handelsplats om planerade åtgärder
för utökad kapacitet i handelssystemet och den tid
som krävs för att genomföra åtgärderna (artikel 11.3)

G