SFS 2017:716 Förordning om ändring i förordningen (2007:1447) med instruktion för Riksgäldskontoret

170716.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1447) med
instruktion för Riksgäldskontoret;

utfärdad den 22 juni 2017.

Regeringen föreskriver att 2, 3, 11, 15, 26 f och 29 §§ förordningen

(2007:1447) med instruktion för Riksgäldskontoret ska ha följande lydelse.

2 §

1

Myndigheten har till uppgift att

1. efter regeringens beslut, utan att tjänsterna subventioneras, tillhandahålla

utlåning till och ta emot medel på konto från i första hand statliga myndig-
heter,

2. ansvara för den statliga betalningsmodellen inklusive statens central-

konto,

3. ta upp och förvalta lån till staten enligt budgetlagen (2011:203),
4. ställa ut och förvalta statliga lån och garantier enligt förordningen

(2011:211) om utlåning och garantier, och

5. handlägga Sveriges lån till andra stater som riksdagen bemyndigat reger-

ingen att besluta om.

3 §

2 Myndigheten

ska

särskilt

1. regelbundet besluta statslåneräntan som den genomsnittliga marknads-

räntan på statsobligationer med en återstående löptid på minst fem år,

2. senast den 1 november varje år besluta statens utlåningsränta och statens

avkastningsränta som den genomsnittliga marknadsräntan under de tre när-
mast föregående åren, varvid marknadsräntan är räntan på nominella stats-
obligationer med en återstående löptid på 4�6 år med tillägg av 0,25 procent-
enheter för förvaltningskostnader m.m.,

3. lämna Lotteriinspektionen de uppgifter som Lotteriinspektionen behöver

för sin kontroll och tillsyn över den utlottningsverksamhet som Riksgäldskon-
toret utför inom ramen för svenska statens premieobligationslån, och

4. ansvara för officiell statistik enligt förordningen (2001:100) om den offi-

ciella statistiken.

Myndigheten ska, mot bakgrund av sina uppgifter enligt 1 § som garanti-

myndighet och stödmyndighet, delta i utredning och planering av stödverk-
samhet i frågor som rör bank- och kreditväsendet.

Myndigheten ska bistå regeringen med nödvändiga analyser och utred-

ningar för att fullgöra uppdraget enligt lagen (2015:1017) om förebyggande

1 Senaste lydelse 2011:1500.

2 Senaste lydelse 2015:1039.

SFS 2017:716

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

background image

2

SFS 2017:716

statligt stöd till kreditinstitut samt även i övrigt biträda regeringen med utred-
ningar, analyser och yttranden.

Myndigheten ska i sin balansräkning särredovisa den del av statsskkulden

som ligger inom myndighetens statsskuldsförvaltning. Statsskulden ska redo-
visas som statens andel av den offentliga sektorns bruttoskuld enligt rådets
förordning (EG) nr 479/2009 av den 25 maj 2009 om tillämpningen av proto-
kollet om förfarandet vid alltför stora underskott som är fogat till fördraget
om upprättandet av Europeiska gemenskapen. Tillgångarna och skulderna
inom statsskuldsförvaltningen ska redovisas på samma sätt.

11 §

Myndigheten ska samverka med

1. Konjunkturinstitutet och Ekonomistyrningsverket i fråga om myndig-

hetens prognoser över statens lånebehov,

2. behöriga myndigheter och företrädare för system för insättningsgaranti,

system för investerarskydd eller andra motsvarande ersättningssystem i andra
länder, och

3. Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida), Exportkredit-

nämnden, Centrala studiestödsnämnden, Boverket och övriga berörda myn-
digheter vid framtagande av den samlade riskanalysen enligt 26 f § 2.

15 §

3

Förutom att besluta i de ärenden som anges i 4 § myndighetsförord-

ningen (2007:515) ska styrelsen besluta om

1. viktigare frågor enligt 8 och 9 §§,
2. underlag för utvärdering enligt 26 f § 1,
3. förslag till riktlinjer enligt 26 f § 4,
4. principer för hur de av regeringen fastställda riktlinjerna för förvalt-

ningen av statens skuld ska genomföras, och

5. ramar och riktlinjer för hantering av de risker som är förenade med verk-

samheten.

26 f §

4

Myndigheten ska varje år rapportera till regeringen enligt följande

uppställning:

3 Senaste lydelse 2015:1039.

4 Senaste lydelse 2015:1039.

Myndigheten ska lämna

senast

1. underlag för utvärdering av förvaltningen av statens
skuld

22 februari

2. rapport innehållande en samlad riskanalys av statens
utställda garantier och utlåning med kreditrisk
3. särredovisning av lånen i 2 § 5 och tillhörande intäkter
och administrativa kostnader
4. förslag till riktlinjer för förvaltningen av statens skuld
5. underlag för fastställande av räntesats och avgifter som
ska gälla nästkommande kalenderår för

a) studielån enligt 4 kap. 1 § studiestödslagen
(1999:1395), och
b) lån enligt 16 § förordningen (1990:1361) om lån till
hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar.

15 mars

15 mars
1 oktober

15 november

background image

3

SFS 2017:716

29 §

5

Myndigheten får meddela föreskrifter om

1. inskrivning i statsskuldboken, och
2. avgiften enligt 29 § lagen (1999:158) om investerarskydd.
Ytterligare bestämmelser om myndighetens rätt att meddela föreskrifter

finns i 15 § förordningen (2017:170) om statliga myndigheters betalningar
och medelsförvaltning, 51 § förordningen (2008:715) om finansiella åtgärder
för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet, 10 § förord-
ningen (2011:834) om insättningsgaranti, 22 § förordningen (2015:1034) om
resolution och 10 § förordningen (2015:1035) om förebyggande statligt stöd
till kreditinstitut.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

5 Senaste lydelse 2017:171.

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017