SFS 2017:717 Lag om ändring i kameraövervakningslagen (2013:460)

170717.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i kameraövervakningslagen
(2013:460);

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i kameraövervakningslagen

(2013:460) ska införas en ny paragraf, 5 a §, av följande lydelse.

5 a §

Lagen gäller inte vid kameraövervakning som sker från ett obemannat

luftfartyg, om övervakningen bedrivs av någon annan än en myndighet.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2017.
2. Beslut om tillstånd till kameraövervakning som avses i 5 a § vilka har

meddelats före ikraftträdandet upphör att gälla den 1 augusti 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

David Törngren
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2016/17:182, bet. 2016/17:JuU31, rskr. 2016/17:342.

SFS 2017:717

Utkom från trycket
den 4 juli 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017