SFS 2017:718 Lag om ändring i lagen (2012:279) om ändring i lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet

170718.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2012:279) om ändring i lagen
(2012:278) om inhämtning av uppgifter om
elektronisk kommunikation i de
brottsbekämpande myndigheternas
underrättelseverksamhet;

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 § lagen (2012:278) om inhämt-

ning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande
myndigheternas underrättelseverksamhet

2 ska upphöra att gälla vid utgången

av 2019.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Frida Göranson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2016/17:186, bet. 2016/17:JuU28, rskr. 2016/17:343.

2 Paragrafens giltighetstid senast förlängd 2016:839.

SFS 2017:718

Utkom från trycket
den 4 juli 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017