SFS 2017:719 Lag om ändring i lagen (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser

170719.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2014:406) om straff för
folkmord, brott mot mänskligheten och
krigsförbrytelser;

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2014:406) om straff

för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser att 6 § ska ha föl-
jande lydelse.

6 §

För krigsförbrytelse döms, om gärningen ingår som ett led i eller på

annat sätt står i samband med en väpnad konflikt eller ockupation, den som

1. plundrar, eller
2. utan att det är nödvändigt av militära skäl
a) i stor omfattning förstör, tillägnar sig eller beslagtar någon annans egen-

dom, eller

b) förstör, tillägnar sig eller beslagtar sådan egendom som skyddas enligt

Haagkonventionen den 14 maj 1954 om skydd av kulturegendom i händelse
av väpnad konflikt och det andra protokollet till konventionen.

Straffet är fängelse i högst sex år.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Walo von Greyerz
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2016/17:109, bet. 2016/17:KrU12, rskr. 2016/17:312.

SFS 2017:719

Utkom från trycket
den 4 juli 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017