SFS 2017:720 Klimatlag

170720.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Klimatlag;

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

1 §

I denna lag finns bestämmelser om regeringens klimatpolitiska arbete,

vad arbetet ska syfta till och hur det ska bedrivas.

2 §

Regeringen ska bedriva ett klimatpolitiskt arbete som

1. syftar till att förhindra farlig störning i klimatsystemet,
2. bidrar till att skydda ekosystemen samt nutida och framtida generationer

mot skadliga effekter av klimatförändring,

3. är inriktat på att minska utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser

och att bevara och skapa funktioner i miljön som motverkar klimatförändring
och dess skadliga effekter, och

4. vilar på vetenskaplig grund och baseras på relevanta tekniska, sociala,

ekonomiska och miljömässiga överväganden.

3 §

Regeringens klimatpolitiska arbete ska utgå från det långsiktiga, tids-

satta utsläppsmål som riksdagen har fastställt.

Regeringen ska sätta de övriga utsläppsminskningsmål som behövs för att

nå det långsiktiga målet.

Arbetet ska bedrivas på ett sätt som ger förutsättningar för klimatpolitiska

och budgetpolitiska mål att samverka med varandra.

4 §

Regeringen ska varje år lämna en klimatredovisning till riksdagen i

budgetpropositionen.

Klimatredovisningen ska innehålla
1. en redovisning av utsläppsutvecklingen,
2. en redovisning av de viktigaste besluten inom klimatpolitiken under året

och vad de besluten kan betyda för utvecklingen av växthusgasutsläppen, och

3. en bedömning av om det finns behov av ytterligare åtgärder och när och

hur beslut om sådana åtgärder i så fall kan fattas.

5 §

Regeringen ska vart fjärde år ta fram en klimatpolitisk handlingsplan.

Handlingsplanen ska lämnas till riksdagen året efter det att ordinarie val till
riksdagen har hållits.

Handlingsplanen bör innehålla en beskrivning av
1. Sveriges åtaganden inom EU och internationellt,

1 Prop. 2016/17:146, bet. 2016/17:MJU24, rskr. 2016/17:320.

SFS 2017:720

Utkom från trycket
den 4 juli 2017

background image

2

SFS 2017:720

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

2. historiska utsläppsdata som avser växthusgaser fram till den senaste rap-

porterade utsläppsinventeringen,

3. prognosticerade utsläppsminskningar,
4. utfallet av vidtagna åtgärder för utsläppsminskningar,
5. planerade åtgärder för utsläppsminskningar med en ungefärlig uppgift

om när dessa åtgärder kan börja gälla,

6. i vilken grad beslutade och planerade utsläppsminskande åtgärder kan

förväntas bidra till att de nationella och globala klimatmålen kan nås,

7. i vilken utsträckning beslutade och planerade åtgärder inom olika ut-

giftsområden påverkar möjligheterna att nå de nationella och globala klimat-
målen, och

8. vilka ytterligare åtgärder eller beslut som kan behövas för att nå de natio-

nella och globala klimatmålen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

ISABELLA L�VIN
(Miljö- och energidepartementet)