SFS 2017:721 Förordning om stöd till forsknings- och utvecklingsprojekt inom förorenade områden

170721.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om stöd till forsknings- och utvecklingsprojekt
inom förorenade områden;

utfärdad den 22 juni 2017.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

För att bidra till forsknings- och utvecklingsprojekt inom förorenade

områden får Statens geotekniska institut, om det finns medel, ge statligt stöd
enligt denna förordning.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Ord och uttryck i förordningen

2 §

Ord och uttryck i denna förordning har samma betydelse som i kommis-

sionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa
kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artik-
larna 107 och 108 i fördraget.

Allmänna förutsättningar för stöd

3 §

Stöd till företag och andra får endast ges i enlighet med de villkor och

till sådana åtgärder som anges i kapitel 1 och artikel 25 i kommissionens för-
ordning (EU) nr 651/2014.

4 §

Stöd får inte ges till forsknings- och utvecklingsprojekt som har påbör-

jats innan beslut i frågan om stöd har fattats.

Ansökan om stöd

5 §

Statens geotekniska institut prövar frågor om stöd.

6 §

En ansökan om stöd ska göras skriftligen till Statens geotekniska institut

och innehålla

1. uppgifter om sökanden och, om stödet avser ett företag, uppgifter om

företagets namn, antal anställda, årsomsättning och balansomslutning,

2. en beskrivning av projektet, bemanning, plats och tidsplan med start-

och slutdatum,

3. en förteckning över projektets kostnader och hur stor andel av kostna-

derna som stöd söks för, och

SFS 2017:721

Utkom från trycket
den 4 juli 2017

background image

2

SFS 2017:721

4. en upplysning om huruvida sökanden har sökt eller fått annat statligt

stöd eller stöd från Europeiska unionen för samma projekt.

Beslut att ge stöd

7 §

Om Statens geotekniska institut beslutar att ge stöd ska det anges i be-

slutet

1. när den stödberättigande åtgärden senast ska vara slutredovisad, och
2. att stödmottagaren, på begäran av myndigheten, ska lämna de uppgifter

som krävs för uppföljning och utvärdering av stödet.

Beslutet får förenas med de ytterligare villkor som behövs för att säker-

ställa att kraven enligt denna förordning uppfylls.

Slutredovisning av en åtgärd som ett stöd avser

8 §

Den slutredovisning som avses i 7 § första stycket 1 ska göras till Sta-

tens geotekniska institut. Specificerade skriftliga underlag för att styrka den
stödberättigande kostnaden och en ekonomisk redovisning ska ges in tillsam-
mans med slutredovisningen.

Utbetalning av stöd

9 §

Stödet får betalas ut i omgångar, dock får högst 75 procent av stödbe-

loppet betalas ut innan den åtgärd som stödet avser har slutredovisats. Reste-
rande stöd ska betalas ut endast om slutredovisningen har gjorts senast den
dag som anges i beslutet om stöd.

10 §

Ett stöd enligt denna förordning får inte betalas ut till ett företag som är

föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommis-
sionen som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

11 §

Ett beviljat stöd ska inte betalas ut, om

1. den som ansökt om eller beviljats stöd genom oriktiga uppgifter eller på

annat sätt orsakat att stödet getts felaktigt eller med för högt belopp,

2. stödet av annan orsak getts felaktigt eller med för högt belopp och motta-

garen borde ha insett detta, eller

3. ett eller flera av villkoren för stödet inte har följts.

Återbetalning och återkrav

12 §

Mottagaren av ett stöd som betalats ut enligt denna förordning är åter-

betalningsskyldig, om

1. stödet inte skulle ha betalats ut enligt 11 §, eller
2. utbetalade medel inte har använts.
På belopp som ska återbetalas enligt första stycket 1 ska det betalas ränta

enligt räntelagen (1975:635).

13 §

Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig enligt 12 § första

stycket, ska Statens geotekniska institut besluta att helt eller delvis kräva till-
baka stödet och sådan ränta som ska betalas enligt 12 § andra stycket.

background image

3

SFS 2017:721

Register

14 §

Bestämmelser om offentliggörande, rapportering och registerföring

finns i 12 a § lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens stats-
stödsregler och i förordningen (2016:605) om tillämpning av Europeiska
unionens statsstödsregler.

Överklagande

15 §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överkla-

gande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 9 § andra
meningen, 10 eller 11 § om att inte betala ut stöd får dock inte överklagas.

1. Denna förordning träder i kraft den 6 juli 2017.
2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2020.
3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för stöd som har be-

viljats före utgången av 2020.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017