SFS 2017:723 Lag om ändring i lagen (2017:722) om ändring i sjölagen (1994:1009)

170723.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2017:722) om ändring i
sjölagen (1994:1009);

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 11 a kap. 5 § sjölagen (1994:1009) i

stället för lydelsen enligt lagen (2017:722) om ändring i den lagen ska ha följ-
ande lydelse.

11 a kap.

5 §

Om en åtgärd med anledning av ett vrak omfattas av ansvaret för olje-

skada enligt 10 kap., bunkeroljeskada enligt 10 a kap. eller radiologisk skada
enligt lagen (2010:950) om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor,
tillämpas inte 16�19 §§. Undantaget för oljeskada enligt 10 kap. gäller dock
inte sådana fall som avses i 10 kap. 19 § andra stycket, om inte åtgärden
omfattas av 10 a kap.

Om åtgärden utgör bärgning enligt 16 kap., bestäms ersättning till bärgaren

enligt det kapitlet.

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Amina Lundqvist
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2016/17:178, bet. 2016/17:CU18, rskr. 2016/17:307.

SFS 2017:723

Utkom från trycket
den 4 juli 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017