SFS 2017:726 Lag om ändring i lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd

170726.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1944:475) om
arbetslöshetsnämnd;

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 § lagen (1944:475) om arbetslös-

hetsnämnd

2 ska ha följande lydelse.

5 §

3

För en särskild arbetslöshetsnämnd gäller vad som är föreskrivet om

nämnder i kommunallagen (2017:725).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335.

2 Lagen omtryckt 1977:208.

3 Senaste lydelse 1991:1689.

SFS 2017:726

Utkom från trycket
den 4 juli 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017