SFS 2017:731 Lag om ändring i lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor

170731.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1978:234) om nämnder för
vissa trafikfrågor;

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (1978:234) om nämnder

för vissa trafikfrågor

2 ska ha följande lydelse.

1 §

3

I den utsträckning som regeringen med stöd av 2 § lagen (1975:88)

med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kom-
munikationer har överlåtit åt en kommun att meddela föreskrifter som avses i
1 § första stycket 8 nämnda lag, ska denna uppgift inom kommunen fullgöras
av en eller flera nämnder. För en sådan nämnd gäller vad som är föreskrivet
om nämnder i kommunallagen (2017:725).

I den omfattning som regeringen har bemyndigat kommuner att pröva frå-

gor om undantag från föreskrifter enligt första stycket eller om parkeringstill-
stånd på grund av sådana föreskrifter ska även denna uppgift fullgöras av
nämnden.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Ellika Eriksson
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 1991:1675.

3 Senaste lydelse 1991:1675.

SFS 2017:731

Utkom från trycket
den 4 juli 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017