SFS 2017:732 Lag om ändring i lagen (1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landsting

170732.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:CELJFB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:CELJGB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:CELJGB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:CELJFB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:CELJGB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:CELJGB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:CELJFB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:CELJFB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:CELJGB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:CELJFB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:CELJFB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:CELJFB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:CELJGB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:CELJGB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:8px;font-family:CELJFB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:CELJFB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:CELJFB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:CELJFB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:CELJFB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft31{font-size:15px;font-family:CELJGB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:CELJGB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:8px;font-family:CELJFB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft34{font-size:14px;font-family:CELJFB+TimesNewRomanPS;color:#f0443b;} .ft35{font-size:7px;font-family:CELJFB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft36{font-size:12px;font-family:CELJFB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft37{font-size:14px;line-height:17px;font-family:CELJFB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:CELJFB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft41{font-size:15px;font-family:CELJGB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft42{font-size:14px;font-family:CELJGB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft43{font-size:8px;font-family:CELJFB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft44{font-size:7px;font-family:CELJFB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft45{font-size:12px;font-family:CELJFB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft46{font-size:14px;line-height:17px;font-family:CELJFB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:14px;font-family:CELJFB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft51{font-size:15px;font-family:CELJGB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft52{font-size:14px;font-family:CELJGB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft53{font-size:8px;font-family:CELJFB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft54{font-size:7px;font-family:CELJFB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft55{font-size:12px;font-family:CELJFB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft56{font-size:14px;line-height:17px;font-family:CELJFB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:14px;font-family:CELJFB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft61{font-size:15px;font-family:CELJGB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft62{font-size:8px;font-family:CELJFB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft63{font-size:14px;line-height:17px;font-family:CELJFB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1979:411) om �ndringar i <br/>Sveriges indelning i kommuner och landsting;</b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 22 juni 2017.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 1 kap. 19 �, 2 kap. 1 �, 3 kap. 8, 12,</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">1518, 22, 24, 26, 27, 29, 31, 34, 36, 37 och 40 �� lagen (1979:411) om �nd-<br/>ringar i Sveriges indelning i kommuner och landsting</p> <p style="position:absolute;top:336px;left:378px;white-space:nowrap" class="ft13">2 ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:407px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>19 �</b></p> <p style="position:absolute;top:405px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft10">Beslut, som under tiden mellan beslutet om indelnings�ndring eller,</p> <p style="position:absolute;top:424px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">om indelningsdelegerade ska utses, valet av delegerade och �ndringens<br/>ikrafttr�dande fattas av kommunfullm�ktige, kommunstyrelsen eller en annan<br/>kommunal n�mnd, �verklagas enligt best�mmelserna i 13 kap. kommunal-<br/>lagen (2017:725).</p> <p style="position:absolute;top:494px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Ett beslut f�r �verklagas, f�rutom av medlemmar av kommunen, ocks� av</p> <p style="position:absolute;top:511px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">andra kommuner som ber�rs av indelnings�ndringen och av medlemmar av<br/>en s�dan kommun.</p> <p style="position:absolute;top:546px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Om f�rvaltningsr�tten eller kammarr�tten har upph�vt ett beslut eller f�r-</p> <p style="position:absolute;top:564px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">bjudit att det verkst�lls, f�r domstolens beslut �verklagas ocks� av andra kom-<br/>muner som ber�rs av indelnings�ndringen och medlemmar av en s�dan kom-<br/>mun.</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:668px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:666px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">4</p> <p style="position:absolute;top:668px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�r besluta om �ndring i rikets indelning i landsting, om det</p> <p style="position:absolute;top:685px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">inte finns hinder mot en motsvarande �ndring i l�nsindelningen. Best�mmel-<br/>ser om sambandet mellan landstingsindelningen och l�nsindelningen finns i<br/>1 kap. 1 � kommunallagen (2017:725). En �ndring i landstingsindelningen f�r<br/>dock ske endast om �ndringen kan antas medf�ra best�ende f�rdel f�r ett<br/>landsting eller en del av ett landsting eller andra f�rdelar fr�n allm�n syn-<br/>punkt. Regeringen f�r meddela de f�reskrifter som beh�vs f�r �ndringens<br/>genomf�rande.</p> <p style="position:absolute;top:807px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Kammarkollegiet f�r dock besluta om en indelnings�ndring som b�r ske</p> <p style="position:absolute;top:825px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">med anledning av en s�dan �ndring i den kommunala indelningen som avses i<br/>1 kap. 3 �.</p> <p style="position:absolute;top:885px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335.</p> <p style="position:absolute;top:898px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Lagen omtryckt 1988:198.</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">3 Senaste lydelse 2009:791.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">4 Senaste lydelse 2016:740.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2017:732</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 4 juli 2017</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2017:732</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>3 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:77px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:75px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft23">5</p> <p style="position:absolute;top:77px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft20">Om en indelningsdelegerad eller en ers�ttare upph�r att vara valbar,</p> <p style="position:absolute;top:94px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">upph�r ocks� uppdraget genast.</p> <p style="position:absolute;top:112px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">I fr�ga om de indelningsdelegerade och deras ers�ttare till�mpas i �vrigt</p> <p style="position:absolute;top:129px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">best�mmelserna i 4 kap. kommunallagen (2017:725) om</p> <p style="position:absolute;top:146px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft26">1. upph�rande av uppdrag i 6 � och 9 � 2,<br/>2. ledighet fr�n anst�llning i 11 � f�rsta stycket,<br/>3. omr�stning och beslut i 24 och 25 ��, och<br/>4. reservation i 27 �.<br/>Det som d�r s�gs om en f�rtroendevald eller ledamot i fullm�ktige ska d� i</p> <p style="position:absolute;top:233px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">st�llet g�lla en indelningsdelegerad eller en ers�ttare. Det som s�gs om full-<br/>m�ktige i 4 kap. 6 � kommunallagen ska d� i st�llet g�lla indelningsdelege-<br/>rade.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:303px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft20">Om inte n�got annat f�ljer av lag eller annan f�rfattning f�r ansvaret</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">f�r beredning, f�rvaltning och verkst�llighet inom ett utskotts verksamhets-<br/>omr�de l�mnas �ver till partssammansatta organ. Detta g�ller dock endast<br/>�renden som avser f�rh�llandet mellan kommunen eller landstinget enligt den<br/>nya indelningen som arbetsgivare och dess anst�llda.</p> <p style="position:absolute;top:390px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Best�mmelserna i 7 kap. 2025 �� kommunallagen (2017:725) till�mpas i</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">fr�ga om partsammansatta organ. Det som d�r s�gs om fullm�ktige och<br/>n�mnd ska d� i st�llet g�lla indelningsdelegerade och utskott.</p> <p style="position:absolute;top:460px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>15 �</b></p> <p style="position:absolute;top:460px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft20">Indelningsdelegerade f�r uppdra �t ett utskott att besluta i ett visst</p> <p style="position:absolute;top:477px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">�rende eller en viss grupp av �renden.</p> <p style="position:absolute;top:494px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">F�rsta stycket g�ller inte �renden som anges i 5 kap. 1 � kommunallagen</p> <p style="position:absolute;top:512px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">(2017:725) och inte heller �renden som enligt lag eller annan f�rfattning ska<br/>avg�ras av fullm�ktige.</p> <p style="position:absolute;top:564px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>16 �</b></p> <p style="position:absolute;top:562px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft23">6</p> <p style="position:absolute;top:564px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft20">Indelningsdelegerade f�r best�mma att ett utskott i sin tur f�r uppdra</p> <p style="position:absolute;top:581px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">�t en ledamot eller ers�ttare eller �t en anst�lld hos �ndringsber�rda kommu-<br/>ner och landsting att besluta p� utskottets v�gnar.</p> <p style="position:absolute;top:616px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">F�rsta stycket g�ller inte s�dana �renden som anges i 6 kap. 38 � kommu-</p> <p style="position:absolute;top:634px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">nallagen (2017:725).</p> <p style="position:absolute;top:669px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>17 �</b></p> <p style="position:absolute;top:667px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft23">7</p> <p style="position:absolute;top:668px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft20">Indelningsdelegerade samt ledam�ter i ett fullm�ktige som har utsett</p> <p style="position:absolute;top:686px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">indelningsdelegerade f�r st�lla interpellationer och fr�gor till</p> <p style="position:absolute;top:703px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft26">1. ordf�randen i ett utskott, och<br/>2. ordf�randen i en n�mnd eller beredning i �ndringsber�rda kommuner</p> <p style="position:absolute;top:738px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">och landsting.</p> <p style="position:absolute;top:755px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Indelningsdelegerade f�r �ven besluta att ordf�randen i en n�mnd f�r �ver-</p> <p style="position:absolute;top:773px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">l�ta besvarandet av en interpellation eller fr�ga till n�gon som har utsetts av<br/>fullm�ktige f�r �ndringsber�rda kommuner och landsting och som �r ledamot<br/>i styrelsen f�r en s�dan juridisk person som avses i 10 kap. 26 �� kommunal-<br/>lagen (2017:725) eller till ordf�randen i styrelsen eller annan n�mnd i ett<br/>kommunalf�rbund som �ndringsber�rda kommuner och landsting �r medlem-<br/>mar i.</p> <p style="position:absolute;top:895px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">5 Senaste lydelse 2016:740.</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">6 Senaste lydelse 2016:740.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">7 Senaste lydelse 2016:740.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2017:732</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>18 �</b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft33">8</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft30">I fr�ga om indelningsdelegerades arbetsformer i �vrigt till�mpas be-</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">st�mmelserna i kommunallagen (2017:725) om</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft37">1. ordf�rande och vice ordf�rande i 5 kap. 11 �,<br/>2. tillk�nnagivande om och kallelse till sammantr�den i 5 kap. 1315 ��,<br/>3. ers�ttare i 4 kap. 22 � och 5 kap. 1720 ��,<br/>4. beslutsf�rhet i 5 kap. 45 och 46 ��,<br/>5. j�v i 5 kap. 47 och 48 ��,<br/>6. r�tt och skyldighet f�r andra �n ledam�terna att medverka i 5 kap. 40 och</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">41 ��,</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft37">7. hur �renden bereds i 5 kap. 26, 28, 29 och 33 ��,<br/>8. bordl�ggning och �terremiss i 5 kap. 50 och 51 ��,<br/>9. offentlighet och ordning vid sammantr�dena i 5 kap. 42 och 43 ��,<br/>10. hur �rendena avg�rs i 5 kap. 5257 ��,<br/>11. interpellationer i 5 kap. 5962 ��,<br/>12. fr�gor i 5 kap. 64 �, dock inte till den del det i 64 � h�nvisas till 63 �,</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">och</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft37">13. protokollet i 5 kap. 6569 �� och 8 kap. 12 �.<br/>D� ska det som d�r s�gs om<br/>1. fullm�ktige i st�llet g�lla indelningsdelegerade,<br/>2. en ledamot i fullm�ktige i st�llet g�lla en indelningsdelegerad,<br/>3. styrelsen i st�llet g�lla arbetsutskottet,<br/>4. n�mnd eller fullm�ktigeberedning i st�llet g�lla utskott, och<br/>5. kommunens eller landstingets anslagstavla i 5 kap. 13 � andra stycket</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft37">och 8 kap. 12 � kommunallagen avse anslagstavlan i �ndringsber�rda kom-<br/>muner och landsting.</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Vid till�mpningen av 5 kap. 26, 28, 41 och 61 �� kommunallagen ska dock</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">det som d�r s�gs om n�mnd �ven g�lla utskott.</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>22 �</b></p> <p style="position:absolute;top:536px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft33">9</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft30">Valbar som ledamot eller ers�ttare i utskott �r den som vid tidpunkten</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">f�r ett s�dant val</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft37">1. �r indelningsdelegerad eller ers�ttare f�r indelningsdelegerad, eller<br/>2. har r�str�tt vid val av fullm�ktige i kommunen eller landstinget enligt</p> <p style="position:absolute;top:607px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">den nya indelningen.</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">I fr�ga om valbarhet i �vrigt till�mpas best�mmelserna om valbarhetshin-</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft37">der i 7 kap. 3 � och 4 kap. 5 � 1 kommunallagen (2017:725). Det som d�r s�gs<br/>om n�mnd ska d� i st�llet g�lla utskott.</p> <p style="position:absolute;top:695px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>24 �</b></p> <p style="position:absolute;top:693px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft33">10</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:124px;white-space:nowrap" class="ft30">F�r ledam�ter och ers�ttare till�mpas best�mmelserna om uppdragets</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">upph�rande i 4 kap. 6 och 7 �� och 9 � 2 kommunallagen (2017:725).</p> <p style="position:absolute;top:729px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft37">D� ska det som d�r s�gs om<br/>1. fullm�ktige i st�llet g�lla indelningsdelegerade,<br/>2. n�mnd i st�llet g�lla utskott, och<br/>3. en f�rtroendevald i st�llet g�lla en ledamot eller en ers�ttare i utskott.</p> <p style="position:absolute;top:895px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft35">8 Senaste lydelse 2016:740.</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft35">9 Senaste lydelse 2016:740.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft35">10 Senaste lydelse 2016:740.</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft40">4</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS 2017:732</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>26 �</b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft43">11</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft40">Ledam�ter och ers�ttare i utskott har r�tt till ledighet fr�n anst�llning</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft46">i den utstr�ckning som f�ljer av 4 kap. 11 � f�rsta stycket kommunallagen<br/>(2017:725).</p> <p style="position:absolute;top:121px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>27 �</b></p> <p style="position:absolute;top:118px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft43">12</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft40">Arbetsutskottet ska uppr�tta f�rslag till budget f�r kommunen eller</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft46">landstinget enligt den nya indelningen. I fr�ga om tidsfrister till�mpas 11 kap.<br/>8 och 9 �� kommunallagen (2017:725).</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>29 �</b></p> <p style="position:absolute;top:188px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft43">13</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft40">I fr�ga om utskott i �vrigt till�mpas best�mmelserna i kommunal-</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">lagen (2017:725) om</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft46">1. omr�stning, beslut och reservation i 4 kap. 2427 ��,<br/>2. ers�ttarnas tj�nstg�ring och r�tt att n�rvara vid sammantr�den i 6 kap.</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">17 �,</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft46">3. ordf�rande och vice ordf�rande i 6 kap. 21 och 22 ��,<br/>4. tidpunkt f�r sammantr�den i 6 kap. 23 �,<br/>5. offentlighet och n�rvaror�tt i 6 kap. 25 � f�rsta och tredje styckena och</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">26 �,</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft46">6. beslutsf�rhet i 6 kap. 27 �,<br/>7. j�v i 6 kap. 2832 ��,<br/>8. hur �rendena avg�rs i 6 kap. 33 �,<br/>9. protokollet i 6 kap. 35 �,<br/>10. delgivning i 6 kap. 36 �, och<br/>11. personalf�retr�dare i 7 kap. 1019 ��.<br/>D� ska det som d�r s�gs om<br/>1. fullm�ktige i st�llet g�lla indelningsdelegerade,<br/>2. styrelsen i st�llet g�lla arbetsutskottet,<br/>3. n�mnd i st�llet g�lla utskott,<br/>4. en ledamot eller en ers�ttare i fullm�ktige i st�llet g�lla en indelnings-</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">delegerad eller en ers�ttare,</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft46">5. f�rtroendevald i st�llet g�lla ledamot i utskott, och<br/>6. anslagstavla avse anslagstavlan i �ndringsber�rda kommuner och lands-</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">ting.</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>31 �</b></p> <p style="position:absolute;top:623px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft43">14</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft40">I fr�ga om f�rvaltning av de medel som tillhandah�lls indelningsdele-</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">gerade till�mpas best�mmelserna i kommunallagen (2017:725) om</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft46">1. m�l f�r den ekonomiska f�rvaltningen i 11 kap. 1 � f�rsta meningen,<br/>2. medelsf�rvaltningen i 11 kap. 2 och 3 ��,<br/>3. avgifter i 2 kap. 5 och 6 ��,<br/>4. utgiftsbeslut under budget�ret i 11 kap. 15 �, och<br/>5. r�kenskaper och �rsredovisning i 11 kap. 1719 �� och 24 �.<br/>D� ska det som d�r s�gs om<br/>1. fullm�ktige i st�llet g�lla indelningsdelegerade,<br/>2. styrelsen i st�llet g�lla arbetsutskottet, och<br/>3. n�mnd i st�llet g�lla utskott.</p> <p style="position:absolute;top:883px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft44">11 Senaste lydelse 2016:740.</p> <p style="position:absolute;top:895px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft44">12 Senaste lydelse 2016:740.</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft44">13 Senaste lydelse 2016:740.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft44">14 Senaste lydelse 2016:740.</p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft50">5</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>SFS 2017:732</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>34 �</b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft53">15</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:124px;white-space:nowrap" class="ft50">Valbar som revisor �r den som vid tidpunkten f�r ett s�dant val har</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft56">r�str�tt vid val av fullm�ktige i kommunen eller landstinget enligt den nya in-<br/>delningen.</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">Den som �r indelningsdelegerad eller ers�ttare f�r delegerad �r inte valbar</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft56">som revisor. I �vrigt till�mpas best�mmelserna om valbarhetshinder i 7 kap.<br/>3 � och 4 kap. 4 � andra stycket kommunallagen (2017:725).</p> <p style="position:absolute;top:173px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>36 �</b></p> <p style="position:absolute;top:171px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft53">16</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:124px;white-space:nowrap" class="ft50">I fr�ga om revisorerna till�mpas best�mmelserna i kommunallagen</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">(2017:725) om</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft56">1. uppdragets upph�rande i 4 kap. 6 och 7 �� och 9 � 2,<br/>2. ledighet fr�n anst�llning i 4 kap. 11 � f�rsta stycket,<br/>3. j�v i 12 kap. 1417 ��,<br/>4. revisorernas st�llning i 12 kap. 7 �,<br/>5. sakkunnigt bitr�de i 12 kap. 8 �,<br/>6. revisorernas uppgifter i 12 kap. 1 och 3 ��,<br/>7. revisorernas r�tt till information i 12 kap. 9 �, och<br/>8. revisorernas f�rvaltning i 12 kap. 10 och 11 ��.<br/>D� ska det som d�r s�gs om<br/>1. fullm�ktige i st�llet g�lla indelningsdelegerade,<br/>2. n�mnd i st�llet g�lla utskott, och<br/>3. f�rtroendevald i st�llet g�lla revisor.</p> <p style="position:absolute;top:434px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>37 �</b></p> <p style="position:absolute;top:432px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft53">17</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:124px;white-space:nowrap" class="ft50">Revisorerna ska det �r indelnings�ndringen tr�der i kraft till fullm�k-</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft56">tige i kommunen eller landstinget enligt den nya indelningen l�mna en ber�t-<br/>telse med redog�relse f�r resultatet av revisionen av utskottens verksamhet.</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">De sakkunnigas rapporter ska l�mnas tillsammans med revisionsber�ttel-</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">sen.</p> <p style="position:absolute;top:520px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">I fr�ga om anm�rkningar till�mpas 12 kap. 13 � kommunallagen</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft56">(2017:725). Det som d�r s�gs om n�mnder och f�rtroendevalda ska d� i st�llet<br/>g�lla utskott och ledam�ter och ers�ttare i utskott.</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>40 �</b></p> <p style="position:absolute;top:588px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft53">18</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:124px;white-space:nowrap" class="ft50">I fr�ga om �verklagande g�ller best�mmelserna i 13 kap. kommunal-</p> <p style="position:absolute;top:607px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">lagen (2017:725) om</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft56">1. till�mpningsomr�de i 3 �,<br/>2. hur besluten �verklagas i 4 �,<br/>3. tiden f�r �verklagande i 5 och 6 ��,<br/>4. grunder f�r upph�vande av besluten i 79 ��,<br/>5. handl�ggningen i domstol i 1013 ��,<br/>6. n�r beslut f�r verkst�llas i 14 �, och<br/>7. r�ttelse av verkst�llighet i 15 �.<br/>Det som i 13 kap. 13 � andra stycket kommunallagen s�gs om r�tten att</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft56">�verklaga domstolens beslut ska �ven g�lla �ndringsber�rda kommuner och<br/>landsting samt deras medlemmar.</p> <p style="position:absolute;top:817px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2018.</p> <p style="position:absolute;top:883px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft54">15 Senaste lydelse 2016:740.</p> <p style="position:absolute;top:895px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft54">16 Senaste lydelse 2016:740.</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft54">17 Senaste lydelse 2016:740.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft54">18 Senaste lydelse 2016:740.</p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft60">6</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft61"><b>SFS 2017:732</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:571px;white-space:nowrap" class="ft62">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft62">Elanders Sverige AB, 2017</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">2. �ldre best�mmelser g�ller fortfarande f�r �verklagande av beslut som</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">har tillk�nnagetts f�re ikrafttr�dandet.</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">MAGDALENA ANDERSSON</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft63">Magnus Bengtson<br/>(Finansdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1979:411) om �ndringar i
Sveriges indelning i kommuner och landsting;

utf�rdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 1 kap. 19 �, 2 kap. 1 �, 3 kap. 8, 12,

1518, 22, 24, 26, 27, 29, 31, 34, 36, 37 och 40 �� lagen (1979:411) om �nd-
ringar i Sveriges indelning i kommuner och landsting

2 ska ha f�ljande lydelse.

1 kap.

19 �

3

Beslut, som under tiden mellan beslutet om indelnings�ndring eller,

om indelningsdelegerade ska utses, valet av delegerade och �ndringens
ikrafttr�dande fattas av kommunfullm�ktige, kommunstyrelsen eller en annan
kommunal n�mnd, �verklagas enligt best�mmelserna i 13 kap. kommunal-
lagen (2017:725).

Ett beslut f�r �verklagas, f�rutom av medlemmar av kommunen, ocks� av

andra kommuner som ber�rs av indelnings�ndringen och av medlemmar av
en s�dan kommun.

Om f�rvaltningsr�tten eller kammarr�tten har upph�vt ett beslut eller f�r-

bjudit att det verkst�lls, f�r domstolens beslut �verklagas ocks� av andra kom-
muner som ber�rs av indelnings�ndringen och medlemmar av en s�dan kom-
mun.

2 kap.

1 �

4

Regeringen f�r besluta om �ndring i rikets indelning i landsting, om det

inte finns hinder mot en motsvarande �ndring i l�nsindelningen. Best�mmel-
ser om sambandet mellan landstingsindelningen och l�nsindelningen finns i
1 kap. 1 � kommunallagen (2017:725). En �ndring i landstingsindelningen f�r
dock ske endast om �ndringen kan antas medf�ra best�ende f�rdel f�r ett
landsting eller en del av ett landsting eller andra f�rdelar fr�n allm�n syn-
punkt. Regeringen f�r meddela de f�reskrifter som beh�vs f�r �ndringens
genomf�rande.

Kammarkollegiet f�r dock besluta om en indelnings�ndring som b�r ske

med anledning av en s�dan �ndring i den kommunala indelningen som avses i
1 kap. 3 �.

1 Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335.

2 Lagen omtryckt 1988:198.

3 Senaste lydelse 2009:791.

4 Senaste lydelse 2016:740.

SFS 2017:732

Utkom fr�n trycket
den 4 juli 2017

background image

2

SFS 2017:732

3 kap.

8 �

5

Om en indelningsdelegerad eller en ers�ttare upph�r att vara valbar,

upph�r ocks� uppdraget genast.

I fr�ga om de indelningsdelegerade och deras ers�ttare till�mpas i �vrigt

best�mmelserna i 4 kap. kommunallagen (2017:725) om

1. upph�rande av uppdrag i 6 � och 9 � 2,
2. ledighet fr�n anst�llning i 11 � f�rsta stycket,
3. omr�stning och beslut i 24 och 25 ��, och
4. reservation i 27 �.
Det som d�r s�gs om en f�rtroendevald eller ledamot i fullm�ktige ska d� i

st�llet g�lla en indelningsdelegerad eller en ers�ttare. Det som s�gs om full-
m�ktige i 4 kap. 6 � kommunallagen ska d� i st�llet g�lla indelningsdelege-
rade.

12 �

Om inte n�got annat f�ljer av lag eller annan f�rfattning f�r ansvaret

f�r beredning, f�rvaltning och verkst�llighet inom ett utskotts verksamhets-
omr�de l�mnas �ver till partssammansatta organ. Detta g�ller dock endast
�renden som avser f�rh�llandet mellan kommunen eller landstinget enligt den
nya indelningen som arbetsgivare och dess anst�llda.

Best�mmelserna i 7 kap. 2025 �� kommunallagen (2017:725) till�mpas i

fr�ga om partsammansatta organ. Det som d�r s�gs om fullm�ktige och
n�mnd ska d� i st�llet g�lla indelningsdelegerade och utskott.

15 �

Indelningsdelegerade f�r uppdra �t ett utskott att besluta i ett visst

�rende eller en viss grupp av �renden.

F�rsta stycket g�ller inte �renden som anges i 5 kap. 1 � kommunallagen

(2017:725) och inte heller �renden som enligt lag eller annan f�rfattning ska
avg�ras av fullm�ktige.

16 �

6

Indelningsdelegerade f�r best�mma att ett utskott i sin tur f�r uppdra

�t en ledamot eller ers�ttare eller �t en anst�lld hos �ndringsber�rda kommu-
ner och landsting att besluta p� utskottets v�gnar.

F�rsta stycket g�ller inte s�dana �renden som anges i 6 kap. 38 � kommu-

nallagen (2017:725).

17 �

7

Indelningsdelegerade samt ledam�ter i ett fullm�ktige som har utsett

indelningsdelegerade f�r st�lla interpellationer och fr�gor till

1. ordf�randen i ett utskott, och
2. ordf�randen i en n�mnd eller beredning i �ndringsber�rda kommuner

och landsting.

Indelningsdelegerade f�r �ven besluta att ordf�randen i en n�mnd f�r �ver-

l�ta besvarandet av en interpellation eller fr�ga till n�gon som har utsetts av
fullm�ktige f�r �ndringsber�rda kommuner och landsting och som �r ledamot
i styrelsen f�r en s�dan juridisk person som avses i 10 kap. 26 �� kommunal-
lagen (2017:725) eller till ordf�randen i styrelsen eller annan n�mnd i ett
kommunalf�rbund som �ndringsber�rda kommuner och landsting �r medlem-
mar i.

5 Senaste lydelse 2016:740.

6 Senaste lydelse 2016:740.

7 Senaste lydelse 2016:740.

background image

3

SFS 2017:732

18 �

8

I fr�ga om indelningsdelegerades arbetsformer i �vrigt till�mpas be-

st�mmelserna i kommunallagen (2017:725) om

1. ordf�rande och vice ordf�rande i 5 kap. 11 �,
2. tillk�nnagivande om och kallelse till sammantr�den i 5 kap. 1315 ��,
3. ers�ttare i 4 kap. 22 � och 5 kap. 1720 ��,
4. beslutsf�rhet i 5 kap. 45 och 46 ��,
5. j�v i 5 kap. 47 och 48 ��,
6. r�tt och skyldighet f�r andra �n ledam�terna att medverka i 5 kap. 40 och

41 ��,

7. hur �renden bereds i 5 kap. 26, 28, 29 och 33 ��,
8. bordl�ggning och �terremiss i 5 kap. 50 och 51 ��,
9. offentlighet och ordning vid sammantr�dena i 5 kap. 42 och 43 ��,
10. hur �rendena avg�rs i 5 kap. 5257 ��,
11. interpellationer i 5 kap. 5962 ��,
12. fr�gor i 5 kap. 64 �, dock inte till den del det i 64 � h�nvisas till 63 �,

och

13. protokollet i 5 kap. 6569 �� och 8 kap. 12 �.
D� ska det som d�r s�gs om
1. fullm�ktige i st�llet g�lla indelningsdelegerade,
2. en ledamot i fullm�ktige i st�llet g�lla en indelningsdelegerad,
3. styrelsen i st�llet g�lla arbetsutskottet,
4. n�mnd eller fullm�ktigeberedning i st�llet g�lla utskott, och
5. kommunens eller landstingets anslagstavla i 5 kap. 13 � andra stycket

och 8 kap. 12 � kommunallagen avse anslagstavlan i �ndringsber�rda kom-
muner och landsting.

Vid till�mpningen av 5 kap. 26, 28, 41 och 61 �� kommunallagen ska dock

det som d�r s�gs om n�mnd �ven g�lla utskott.

22 �

9

Valbar som ledamot eller ers�ttare i utskott �r den som vid tidpunkten

f�r ett s�dant val

1. �r indelningsdelegerad eller ers�ttare f�r indelningsdelegerad, eller
2. har r�str�tt vid val av fullm�ktige i kommunen eller landstinget enligt

den nya indelningen.

I fr�ga om valbarhet i �vrigt till�mpas best�mmelserna om valbarhetshin-

der i 7 kap. 3 � och 4 kap. 5 � 1 kommunallagen (2017:725). Det som d�r s�gs
om n�mnd ska d� i st�llet g�lla utskott.

24 �

10

F�r ledam�ter och ers�ttare till�mpas best�mmelserna om uppdragets

upph�rande i 4 kap. 6 och 7 �� och 9 � 2 kommunallagen (2017:725).

D� ska det som d�r s�gs om
1. fullm�ktige i st�llet g�lla indelningsdelegerade,
2. n�mnd i st�llet g�lla utskott, och
3. en f�rtroendevald i st�llet g�lla en ledamot eller en ers�ttare i utskott.

8 Senaste lydelse 2016:740.

9 Senaste lydelse 2016:740.

10 Senaste lydelse 2016:740.

background image

4

SFS 2017:732

26 �

11

Ledam�ter och ers�ttare i utskott har r�tt till ledighet fr�n anst�llning

i den utstr�ckning som f�ljer av 4 kap. 11 � f�rsta stycket kommunallagen
(2017:725).

27 �

12

Arbetsutskottet ska uppr�tta f�rslag till budget f�r kommunen eller

landstinget enligt den nya indelningen. I fr�ga om tidsfrister till�mpas 11 kap.
8 och 9 �� kommunallagen (2017:725).

29 �

13

I fr�ga om utskott i �vrigt till�mpas best�mmelserna i kommunal-

lagen (2017:725) om

1. omr�stning, beslut och reservation i 4 kap. 2427 ��,
2. ers�ttarnas tj�nstg�ring och r�tt att n�rvara vid sammantr�den i 6 kap.

17 �,

3. ordf�rande och vice ordf�rande i 6 kap. 21 och 22 ��,
4. tidpunkt f�r sammantr�den i 6 kap. 23 �,
5. offentlighet och n�rvaror�tt i 6 kap. 25 � f�rsta och tredje styckena och

26 �,

6. beslutsf�rhet i 6 kap. 27 �,
7. j�v i 6 kap. 2832 ��,
8. hur �rendena avg�rs i 6 kap. 33 �,
9. protokollet i 6 kap. 35 �,
10. delgivning i 6 kap. 36 �, och
11. personalf�retr�dare i 7 kap. 1019 ��.
D� ska det som d�r s�gs om
1. fullm�ktige i st�llet g�lla indelningsdelegerade,
2. styrelsen i st�llet g�lla arbetsutskottet,
3. n�mnd i st�llet g�lla utskott,
4. en ledamot eller en ers�ttare i fullm�ktige i st�llet g�lla en indelnings-

delegerad eller en ers�ttare,

5. f�rtroendevald i st�llet g�lla ledamot i utskott, och
6. anslagstavla avse anslagstavlan i �ndringsber�rda kommuner och lands-

ting.

31 �

14

I fr�ga om f�rvaltning av de medel som tillhandah�lls indelningsdele-

gerade till�mpas best�mmelserna i kommunallagen (2017:725) om

1. m�l f�r den ekonomiska f�rvaltningen i 11 kap. 1 � f�rsta meningen,
2. medelsf�rvaltningen i 11 kap. 2 och 3 ��,
3. avgifter i 2 kap. 5 och 6 ��,
4. utgiftsbeslut under budget�ret i 11 kap. 15 �, och
5. r�kenskaper och �rsredovisning i 11 kap. 1719 �� och 24 �.
D� ska det som d�r s�gs om
1. fullm�ktige i st�llet g�lla indelningsdelegerade,
2. styrelsen i st�llet g�lla arbetsutskottet, och
3. n�mnd i st�llet g�lla utskott.

11 Senaste lydelse 2016:740.

12 Senaste lydelse 2016:740.

13 Senaste lydelse 2016:740.

14 Senaste lydelse 2016:740.

background image

5

SFS 2017:732

34 �

15

Valbar som revisor �r den som vid tidpunkten f�r ett s�dant val har

r�str�tt vid val av fullm�ktige i kommunen eller landstinget enligt den nya in-
delningen.

Den som �r indelningsdelegerad eller ers�ttare f�r delegerad �r inte valbar

som revisor. I �vrigt till�mpas best�mmelserna om valbarhetshinder i 7 kap.
3 � och 4 kap. 4 � andra stycket kommunallagen (2017:725).

36 �

16

I fr�ga om revisorerna till�mpas best�mmelserna i kommunallagen

(2017:725) om

1. uppdragets upph�rande i 4 kap. 6 och 7 �� och 9 � 2,
2. ledighet fr�n anst�llning i 4 kap. 11 � f�rsta stycket,
3. j�v i 12 kap. 1417 ��,
4. revisorernas st�llning i 12 kap. 7 �,
5. sakkunnigt bitr�de i 12 kap. 8 �,
6. revisorernas uppgifter i 12 kap. 1 och 3 ��,
7. revisorernas r�tt till information i 12 kap. 9 �, och
8. revisorernas f�rvaltning i 12 kap. 10 och 11 ��.
D� ska det som d�r s�gs om
1. fullm�ktige i st�llet g�lla indelningsdelegerade,
2. n�mnd i st�llet g�lla utskott, och
3. f�rtroendevald i st�llet g�lla revisor.

37 �

17

Revisorerna ska det �r indelnings�ndringen tr�der i kraft till fullm�k-

tige i kommunen eller landstinget enligt den nya indelningen l�mna en ber�t-
telse med redog�relse f�r resultatet av revisionen av utskottens verksamhet.

De sakkunnigas rapporter ska l�mnas tillsammans med revisionsber�ttel-

sen.

I fr�ga om anm�rkningar till�mpas 12 kap. 13 � kommunallagen

(2017:725). Det som d�r s�gs om n�mnder och f�rtroendevalda ska d� i st�llet
g�lla utskott och ledam�ter och ers�ttare i utskott.

40 �

18

I fr�ga om �verklagande g�ller best�mmelserna i 13 kap. kommunal-

lagen (2017:725) om

1. till�mpningsomr�de i 3 �,
2. hur besluten �verklagas i 4 �,
3. tiden f�r �verklagande i 5 och 6 ��,
4. grunder f�r upph�vande av besluten i 79 ��,
5. handl�ggningen i domstol i 1013 ��,
6. n�r beslut f�r verkst�llas i 14 �, och
7. r�ttelse av verkst�llighet i 15 �.
Det som i 13 kap. 13 � andra stycket kommunallagen s�gs om r�tten att

�verklaga domstolens beslut ska �ven g�lla �ndringsber�rda kommuner och
landsting samt deras medlemmar.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2018.

15 Senaste lydelse 2016:740.

16 Senaste lydelse 2016:740.

17 Senaste lydelse 2016:740.

18 Senaste lydelse 2016:740.

background image

6

SFS 2017:732

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

2. �ldre best�mmelser g�ller fortfarande f�r �verklagande av beslut som

har tillk�nnagetts f�re ikrafttr�dandet.

P� regeringens v�gnar

MAGDALENA ANDERSSON

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

;