SFS 2017:732 Lag om ändring i lagen (1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landsting

170732.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1979:411) om ändringar i
Sveriges indelning i kommuner och landsting;

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 19 §, 2 kap. 1 §, 3 kap. 8, 12,

15�18, 22, 24, 26, 27, 29, 31, 34, 36, 37 och 40 §§ lagen (1979:411) om änd-
ringar i Sveriges indelning i kommuner och landsting

2 ska ha följande lydelse.

1 kap.

19 §

3

Beslut, som under tiden mellan beslutet om indelningsändring eller,

om indelningsdelegerade ska utses, valet av delegerade och ändringens
ikraftträdande fattas av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller en annan
kommunal nämnd, överklagas enligt bestämmelserna i 13 kap. kommunal-
lagen (2017:725).

Ett beslut får överklagas, förutom av medlemmar av kommunen, också av

andra kommuner som berörs av indelningsändringen och av medlemmar av
en sådan kommun.

Om förvaltningsrätten eller kammarrätten har upphävt ett beslut eller för-

bjudit att det verkställs, får domstolens beslut överklagas också av andra kom-
muner som berörs av indelningsändringen och medlemmar av en sådan kom-
mun.

2 kap.

1 §

4

Regeringen får besluta om ändring i rikets indelning i landsting, om det

inte finns hinder mot en motsvarande ändring i länsindelningen. Bestämmel-
ser om sambandet mellan landstingsindelningen och länsindelningen finns i
1 kap. 1 § kommunallagen (2017:725). En ändring i landstingsindelningen får
dock ske endast om ändringen kan antas medföra bestående fördel för ett
landsting eller en del av ett landsting eller andra fördelar från allmän syn-
punkt. Regeringen får meddela de föreskrifter som behövs för ändringens
genomförande.

Kammarkollegiet får dock besluta om en indelningsändring som bör ske

med anledning av en sådan ändring i den kommunala indelningen som avses i
1 kap. 3 §.

1 Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335.

2 Lagen omtryckt 1988:198.

3 Senaste lydelse 2009:791.

4 Senaste lydelse 2016:740.

SFS 2017:732

Utkom från trycket
den 4 juli 2017

background image

2

SFS 2017:732

3 kap.

8 §

5

Om en indelningsdelegerad eller en ersättare upphör att vara valbar,

upphör också uppdraget genast.

I fråga om de indelningsdelegerade och deras ersättare tillämpas i övrigt

bestämmelserna i 4 kap. kommunallagen (2017:725) om

1. upphörande av uppdrag i 6 § och 9 § 2,
2. ledighet från anställning i 11 § första stycket,
3. omröstning och beslut i 24 och 25 §§, och
4. reservation i 27 §.
Det som där sägs om en förtroendevald eller ledamot i fullmäktige ska då i

stället gälla en indelningsdelegerad eller en ersättare. Det som sägs om full-
mäktige i 4 kap. 6 § kommunallagen ska då i stället gälla indelningsdelege-
rade.

12 §

Om inte något annat följer av lag eller annan författning får ansvaret

för beredning, förvaltning och verkställighet inom ett utskotts verksamhets-
område lämnas över till partssammansatta organ. Detta gäller dock endast
ärenden som avser förhållandet mellan kommunen eller landstinget enligt den
nya indelningen som arbetsgivare och dess anställda.

Bestämmelserna i 7 kap. 20�25 §§ kommunallagen (2017:725) tillämpas i

fråga om partsammansatta organ. Det som där sägs om fullmäktige och
nämnd ska då i stället gälla indelningsdelegerade och utskott.

15 §

Indelningsdelegerade får uppdra åt ett utskott att besluta i ett visst

ärende eller en viss grupp av ärenden.

Första stycket gäller inte ärenden som anges i 5 kap. 1 § kommunallagen

(2017:725) och inte heller ärenden som enligt lag eller annan författning ska
avgöras av fullmäktige.

16 §

6

Indelningsdelegerade får bestämma att ett utskott i sin tur får uppdra

åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos ändringsberörda kommu-
ner och landsting att besluta på utskottets vägnar.

Första stycket gäller inte sådana ärenden som anges i 6 kap. 38 § kommu-

nallagen (2017:725).

17 §

7

Indelningsdelegerade samt ledamöter i ett fullmäktige som har utsett

indelningsdelegerade får ställa interpellationer och frågor till

1. ordföranden i ett utskott, och
2. ordföranden i en nämnd eller beredning i ändringsberörda kommuner

och landsting.

Indelningsdelegerade får även besluta att ordföranden i en nämnd får över-

låta besvarandet av en interpellation eller fråga till någon som har utsetts av
fullmäktige för ändringsberörda kommuner och landsting och som är ledamot
i styrelsen för en sådan juridisk person som avses i 10 kap. 2�6 §§ kommunal-
lagen (2017:725) eller till ordföranden i styrelsen eller annan nämnd i ett
kommunalförbund som ändringsberörda kommuner och landsting är medlem-
mar i.

5 Senaste lydelse 2016:740.

6 Senaste lydelse 2016:740.

7 Senaste lydelse 2016:740.

background image

3

SFS 2017:732

18 §

8

I fråga om indelningsdelegerades arbetsformer i övrigt tillämpas be-

stämmelserna i kommunallagen (2017:725) om

1. ordförande och vice ordförande i 5 kap. 11 §,
2. tillkännagivande om och kallelse till sammanträden i 5 kap. 13�15 §§,
3. ersättare i 4 kap. 22 § och 5 kap. 17�20 §§,
4. beslutsförhet i 5 kap. 45 och 46 §§,
5. jäv i 5 kap. 47 och 48 §§,
6. rätt och skyldighet för andra än ledamöterna att medverka i 5 kap. 40 och

41 §§,

7. hur ärenden bereds i 5 kap. 26, 28, 29 och 33 §§,
8. bordläggning och återremiss i 5 kap. 50 och 51 §§,
9. offentlighet och ordning vid sammanträdena i 5 kap. 42 och 43 §§,
10. hur ärendena avgörs i 5 kap. 52�57 §§,
11. interpellationer i 5 kap. 59�62 §§,
12. frågor i 5 kap. 64 §, dock inte till den del det i 64 § hänvisas till 63 §,

och

13. protokollet i 5 kap. 65�69 §§ och 8 kap. 12 §.
Då ska det som där sägs om
1. fullmäktige i stället gälla indelningsdelegerade,
2. en ledamot i fullmäktige i stället gälla en indelningsdelegerad,
3. styrelsen i stället gälla arbetsutskottet,
4. nämnd eller fullmäktigeberedning i stället gälla utskott, och
5. kommunens eller landstingets anslagstavla i 5 kap. 13 § andra stycket

och 8 kap. 12 § kommunallagen avse anslagstavlan i ändringsberörda kom-
muner och landsting.

Vid tillämpningen av 5 kap. 26, 28, 41 och 61 §§ kommunallagen ska dock

det som där sägs om nämnd även gälla utskott.

22 §

9

Valbar som ledamot eller ersättare i utskott är den som vid tidpunkten

för ett sådant val

1. är indelningsdelegerad eller ersättare för indelningsdelegerad, eller
2. har rösträtt vid val av fullmäktige i kommunen eller landstinget enligt

den nya indelningen.

I fråga om valbarhet i övrigt tillämpas bestämmelserna om valbarhetshin-

der i 7 kap. 3 § och 4 kap. 5 § 1 kommunallagen (2017:725). Det som där sägs
om nämnd ska då i stället gälla utskott.

24 §

10

För ledamöter och ersättare tillämpas bestämmelserna om uppdragets

upphörande i 4 kap. 6 och 7 §§ och 9 § 2 kommunallagen (2017:725).

Då ska det som där sägs om
1. fullmäktige i stället gälla indelningsdelegerade,
2. nämnd i stället gälla utskott, och
3. en förtroendevald i stället gälla en ledamot eller en ersättare i utskott.

8 Senaste lydelse 2016:740.

9 Senaste lydelse 2016:740.

10 Senaste lydelse 2016:740.

background image

4

SFS 2017:732

26 §

11

Ledamöter och ersättare i utskott har rätt till ledighet från anställning

i den utsträckning som följer av 4 kap. 11 § första stycket kommunallagen
(2017:725).

27 §

12

Arbetsutskottet ska upprätta förslag till budget för kommunen eller

landstinget enligt den nya indelningen. I fråga om tidsfrister tillämpas 11 kap.
8 och 9 §§ kommunallagen (2017:725).

29 §

13

I fråga om utskott i övrigt tillämpas bestämmelserna i kommunal-

lagen (2017:725) om

1. omröstning, beslut och reservation i 4 kap. 24�27 §§,
2. ersättarnas tjänstgöring och rätt att närvara vid sammanträden i 6 kap.

17 §,

3. ordförande och vice ordförande i 6 kap. 21 och 22 §§,
4. tidpunkt för sammanträden i 6 kap. 23 §,
5. offentlighet och närvarorätt i 6 kap. 25 § första och tredje styckena och

26 §,

6. beslutsförhet i 6 kap. 27 §,
7. jäv i 6 kap. 28�32 §§,
8. hur ärendena avgörs i 6 kap. 33 §,
9. protokollet i 6 kap. 35 §,
10. delgivning i 6 kap. 36 §, och
11. personalföreträdare i 7 kap. 10�19 §§.
Då ska det som där sägs om
1. fullmäktige i stället gälla indelningsdelegerade,
2. styrelsen i stället gälla arbetsutskottet,
3. nämnd i stället gälla utskott,
4. en ledamot eller en ersättare i fullmäktige i stället gälla en indelnings-

delegerad eller en ersättare,

5. förtroendevald i stället gälla ledamot i utskott, och
6. anslagstavla avse anslagstavlan i ändringsberörda kommuner och lands-

ting.

31 §

14

I fråga om förvaltning av de medel som tillhandahålls indelningsdele-

gerade tillämpas bestämmelserna i kommunallagen (2017:725) om

1. mål för den ekonomiska förvaltningen i 11 kap. 1 § första meningen,
2. medelsförvaltningen i 11 kap. 2 och 3 §§,
3. avgifter i 2 kap. 5 och 6 §§,
4. utgiftsbeslut under budgetåret i 11 kap. 15 §, och
5. räkenskaper och årsredovisning i 11 kap. 17�19 §§ och 24 §.
Då ska det som där sägs om
1. fullmäktige i stället gälla indelningsdelegerade,
2. styrelsen i stället gälla arbetsutskottet, och
3. nämnd i stället gälla utskott.

11 Senaste lydelse 2016:740.

12 Senaste lydelse 2016:740.

13 Senaste lydelse 2016:740.

14 Senaste lydelse 2016:740.

background image

5

SFS 2017:732

34 §

15

Valbar som revisor är den som vid tidpunkten för ett sådant val har

rösträtt vid val av fullmäktige i kommunen eller landstinget enligt den nya in-
delningen.

Den som är indelningsdelegerad eller ersättare för delegerad är inte valbar

som revisor. I övrigt tillämpas bestämmelserna om valbarhetshinder i 7 kap.
3 § och 4 kap. 4 § andra stycket kommunallagen (2017:725).

36 §

16

I fråga om revisorerna tillämpas bestämmelserna i kommunallagen

(2017:725) om

1. uppdragets upphörande i 4 kap. 6 och 7 §§ och 9 § 2,
2. ledighet från anställning i 4 kap. 11 § första stycket,
3. jäv i 12 kap. 14�17 §§,
4. revisorernas ställning i 12 kap. 7 §,
5. sakkunnigt biträde i 12 kap. 8 §,
6. revisorernas uppgifter i 12 kap. 1 och 3 §§,
7. revisorernas rätt till information i 12 kap. 9 §, och
8. revisorernas förvaltning i 12 kap. 10 och 11 §§.
Då ska det som där sägs om
1. fullmäktige i stället gälla indelningsdelegerade,
2. nämnd i stället gälla utskott, och
3. förtroendevald i stället gälla revisor.

37 §

17

Revisorerna ska det år indelningsändringen träder i kraft till fullmäk-

tige i kommunen eller landstinget enligt den nya indelningen lämna en berät-
telse med redogörelse för resultatet av revisionen av utskottens verksamhet.

De sakkunnigas rapporter ska lämnas tillsammans med revisionsberättel-

sen.

I fråga om anmärkningar tillämpas 12 kap. 13 § kommunallagen

(2017:725). Det som där sägs om nämnder och förtroendevalda ska då i stället
gälla utskott och ledamöter och ersättare i utskott.

40 §

18

I fråga om överklagande gäller bestämmelserna i 13 kap. kommunal-

lagen (2017:725) om

1. tillämpningsområde i 3 §,
2. hur besluten överklagas i 4 §,
3. tiden för överklagande i 5 och 6 §§,
4. grunder för upphävande av besluten i 7�9 §§,
5. handläggningen i domstol i 10�13 §§,
6. när beslut får verkställas i 14 §, och
7. rättelse av verkställighet i 15 §.
Det som i 13 kap. 13 § andra stycket kommunallagen sägs om rätten att

överklaga domstolens beslut ska även gälla ändringsberörda kommuner och
landsting samt deras medlemmar.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

15 Senaste lydelse 2016:740.

16 Senaste lydelse 2016:740.

17 Senaste lydelse 2016:740.

18 Senaste lydelse 2016:740.

background image

6

SFS 2017:732

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för överklagande av beslut som

har tillkännagetts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)