SFS 2017:733 Lag om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

170733.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i tandvårdslagen (1985:125);

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 11 § tandvårdslagen (1985:125) ska

ha följande lydelse.

11 §

2

Ledningen av folktandvården ska utövas av en eller flera nämnder.

För en sådan nämnd gäller vad som är föreskrivet om nämnder i kommunal-
lagen (2017:725). Särskilda bestämmelser om gemensam nämnd finns i lagen
(2003:192) om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:336.

2 Senaste lydelse 2003:195.

SFS 2017:733

Utkom från trycket
den 4 juli 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017