SFS 2017:734 Lag om ändring i förvaltningslagen (1986:223)

170734.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i förvaltningslagen (1986:223);

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 31 § förvaltningslagen (1986:223)2

ska ha följande lydelse.

31 §

3

Bestämmelserna i 13�30 §§ gäller inte sådana ärenden hos myndighe-

ter i kommuner och landsting där besluten kan överklagas enligt 13 kap. kom-
munallagen (2017:725). Bestämmelserna gäller inte heller ärenden hos sam-
ordningsförbund som avses i 4 § lagen (2003:1210) om finansiell samordning
av rehabiliteringsinsatser.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335.

2 Lagen omtryckt 2003:246.

3 Senaste lydelse 2005:330.

SFS 2017:734

Utkom från trycket
den 4 juli 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017