SFS 2017:736 Lag om ändring i ordningslagen (1993:1617)

170736.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i ordningslagen (1993:1617);

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 16 och 26 §§ ordningslagen

(1993:1617) ska ha följande lydelse.

3 kap.

16 §

2

Beslut enligt 14 § gäller för viss tid eller tills vidare. Beslutet ska

innehålla de villkor som Polismyndigheten har meddelat enligt 14 § andra
stycket och de villkor som kommunen har ställt upp med stöd av 15 §. Beslut
i fråga om mark som inte står under kommunens förvaltning ska också inne-
hålla en upplysning om att medgivande av markägare eller nyttjanderätts-
havare kan behövas.

Om kommunen har yttrat sig enligt 2 § ska beslutet innehålla en upplys-

ning om möjligheten att överklaga kommunens beslut enligt 13 kap. kommu-
nallagen (2017:725).

26 §

3

Polismyndighetens beslut enligt detta kapitel eller enligt föreskrifter

som har meddelats med stöd av detta kapitel får överklagas hos allmän för-
valtningsdomstol. Dock får Polismyndighetens beslut att avslå en ansökan om
att få ta i anspråk offentlig plats inte överklagas, om beslutet föranleds av ett
avstyrkande från kommunen enligt 2 § första stycket.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
I fråga om överklagande av kommunens beslut i fall som avses i 1 kap. 2 §

eller i 2 § eller någon av 8�10 §§ i detta kapitel gäller bestämmelserna i
13 kap. kommunallagen (2017:725).

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för överklagande av beslut som

har tillkännagetts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Karin Erlingsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335.

2 Senaste lydelse 2014:590.

3 Senaste lydelse 2014:590.

SFS 2017:736

Utkom från trycket
den 4 juli 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017