SFS 2017:738 Lag om ändring i lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar

170738.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:692) om kommunala
folkomröstningar;

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1, 5 och 13 §§ lagen (1994:692) om

kommunala folkomröstningar ska ha följande lydelse.

1 §

Denna lag gäller för folkomröstning som avses i kommunallagen

(2017:725).

5 §

2

Rösträtt vid folkomröstning i en kommun har den som är folkbokförd i

kommunen, senast på dagen för folkomröstningen fyller 18 år och

1. är medborgare i Sverige eller i någon annan av Europeiska unionens

medlemsstater (unionsmedborgare),

2. är medborgare i Island eller Norge, eller
3. varit folkbokförd i Sverige tre år i följd före dagen för folkomröstningen.
Rösträtt vid folkomröstning i en kommun har också en sådan unionsmed-

borgare som avses i 1 kap. 5 § andra stycket kommunallagen (2017:725).

Rösträtt vid folkomröstning i ett landsting har den som har rösträtt vid folk-

omröstning i en kommun inom landstinget.

13 §

3

Valnämndens beslut med anledning av en folkomröstning i ett lands-

ting får på begäran av en medlem av det landstinget överklagas genom laglig-
hetsprövning enligt 13 kap. kommunallagen (2017:725).

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för överklagande av beslut som

har tillkännagetts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335.

2 Senaste lydelse 2002:250.

3 Paragrafen fick sin nuvarande beteckning genom 2002:250.

SFS 2017:738

Utkom från trycket
den 4 juli 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017