SFS 2017:739 Lag om ändring i lagen (1997:614) om kommunal redovisning

170739.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1997:614) om kommunal
redovisning;

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 kap. 4 och 5 §§ lagen (1997:614)

om kommunal redovisning ska ha följande lydelse

4 kap.

4 §

2

Om balanskravsresultatet enligt 3 a § för ett visst räkenskapsår är nega-

tivt, ska det i förvaltningsberättelsen för det året anges när och på vilket sätt
man avser att göra den i 11 kap. 12 § kommunallagen (2017:725) föreskrivna
regleringen av det negativa balanskravsresultatet.

Om fullmäktige har beslutat att en sådan reglering inte ska ske, ska upplys-

ning lämnas om detta. Då ska skälen till beslutet anges.

Upplysning ska också lämnas om hur tidigare räkenskapsårs negativa

balanskravsresultat har reglerats och om det balanskravsresultat som återstår
att reglera.

5 §

3

Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om målen och

riktlinjerna enligt 11 kap. 6 § första och andra styckena kommunallagen
(2017:725) har uppnåtts och följts.

Förvaltningsberättelsen ska även innehålla en utvärdering av kommunens

eller landstingets ekonomiska ställning.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335.

2 Senaste lydelse 2012:799.

3 Senaste lydelse 2012:799.

SFS 2017:739

Utkom från trycket
den 4 juli 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017