SFS 2017:740 Lag om ändring i ellagen (1997:857)

170740.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i ellagen (1997:857);

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 kap. 1 och 2 §§ ellagen

(1997:857) ska ha följande lydelse.

7 kap.

1 §

2

En sådan juridisk person som avses i 10 kap. 2�6 §§ kommunallagen

(2017:725) får, trots bestämmelsen i 2 kap. 1 § kommunallagen om anknyt-
ning till kommunens område eller dess medlemmar, utanför kommunens om-
råde bedriva

1. produktion av och handel med el samt därmed sammanhängande verk-

samhet, eller

2. nätverksamhet i geografisk närhet till företagets nätverksamhet inom

kommunen i syfte att uppnå en ändamålsenlig nätverksamhet.

2 §

3

Om en sådan juridisk person som avses i 10 kap. 2�6 §§ kommunal-

lagen (2017:725) bedriver sådan verksamhet som avses i 1 § 1, ska verksam-
heten drivas på affärsmässig grund och redovisas särskilt.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

1 Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335.

2 Senaste lydelse 2014:576.

3 Senaste lydelse 2014:576.

SFS 2017:740

Utkom från trycket
den 4 juli 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017