SFS 2017:742 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

170742.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialtjänstlagen (2001:453);

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 10 kap. 1 § och 16 kap. 6 f och

6 g §§ socialtjänstlagen (2001:453) ska ha följande lydelse.

10 kap.

1 §

För en socialnämnd gäller vad som är föreskrivet om nämnder i kommu-

nallagen (2017:725).

16 kap.

6 f §

2

Socialnämnden ska till Inspektionen för vård och omsorg och till de

revisorer som avses i 3 kap. 10 § kommunallagen (2017:725) rapportera alla
gynnande nämndbeslut enligt 4 kap. 1 § som inte har verkställts inom tre må-
nader från dagen för beslutet. För varje beslut ska nämnden ange tidpunkten
för beslutet och vilken typ av bistånd beslutet gäller samt kortfattat uppge
skälen för dröjsmålet.

Socialnämnden ska vidare dels till Inspektionen för vård och omsorg, dels

till revisorerna rapportera alla gynnande nämndbeslut enligt 4 kap. 1 § som
inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten
avbröts. För varje beslut ska nämnden ange tidpunkten för beslutet och vilken
typ av bistånd beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet.

Rapportering enligt denna paragraf ska ske en gång per kvartal.

6 g §

3

Socialnämnden ska till Inspektionen för vård och omsorg och till de

revisorer som avses i 3 kap. 10 § kommunallagen (2017:725) anmäla när
nämnden har verkställt ett gynnande beslut som enligt 6 f § har rapporterats
som ej verkställt. Datum för verkställigheten ska då anges.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

1 Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:336.

2 Senaste lydelse 2012:944.

3 Senaste lydelse 2012:944.

SFS 2017:742

Utkom från trycket
den 4 juli 2017

background image

2

SFS 2017:742

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDHÄLL

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)