SFS 2017:743 Lag om ändring i lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen

170743.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2002:34) om samverkansorgan
i länen;

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 § lagen (2002:34) om sam-

verkansorgan i länen ska ha följande lydelse.

3 §

2

Ett samverkansorgan har till uppgift att

1. utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling som kommuner

och landsting avser att genomföra i samarbete med andra parter,

2. samordna insatser för genomförandet av strategin,
3. trots 2 kap. 8 § andra stycket kommunallagen (2017:725) besluta om an-

vändningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete,

4. upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur, och
5. följa upp, låta utvärdera och årligen till regeringen redovisa resultaten av

det regionala tillväxtarbetet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335.

2 Senaste lydelse 2010:632.

SFS 2017:743

Utkom från trycket
den 4 juli 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017