SFS 2017:744 Lag om ändring i lagen (2003:192) om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet

170744.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2003:192) om gemensam
nämnd inom vård- och omsorgsområdet;

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 § lagen (2003:192) om gemensam

nämnd inom vård- och omsorgsområdet ska ha följande lydelse.

3 §

För en gemensam nämnd gäller i övrigt bestämmelserna i kommunal-

lagen (2017:725) om gemensam nämnd.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:336.

SFS 2017:744

Utkom från trycket
den 4 juli 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017