SFS 2017:745 Lag om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

170745.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot
olyckor;

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 12 § lagen (2003:778) om

skydd mot olyckor ska ha följande lydelse.

3 kap.

12 §

2

En kommun får träffa avtal med en annan kommun om att de uppgif-

ter som kommunen har enligt denna lag helt eller delvis ska utföras av den
andra kommunen. Genom ett sådant avtal får en kommun tillhandahålla tjäns-
ter åt en annan kommun.

En kommun får även efter överenskommelse med en annan kommun upp-

dra åt en anställd i den andra kommunen att besluta på kommunens vägnar i
ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden, dock inte i sådana ärenden som
avses i 6 kap. 38 § kommunallagen (2017:725). Bestämmelserna i 6 kap.
28�32 §§ och 40 § kommunallagen om jäv och anmälan av beslut till nämnd
ska tillämpas på den som fattar sådana beslut.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Karin Erlingsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335.

2 �ndringen innebär bl.a. att tredje stycket tas bort.

SFS 2017:745

Utkom från trycket
den 4 juli 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017