SFS 2017:747 Lag om ändring i naturgaslagen (2005:403)

170747.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i naturgaslagen (2005:403);

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 kap. 1 och 2 §§ naturgaslagen

(2005:403) ska ha följande lydelse.

5 kap.

1 §

2

En sådan juridisk person som avses i 10 kap. 2�6 §§ kommunallagen

(2017:725) får, trots bestämmelsen i 2 kap. 1 § kommunallagen om anknyt-
ning till kommunens område eller dess medlemmar, utanför kommunens om-
råde bedriva

1. handel med naturgas samt därmed sammanhängande verksamhet, eller
2. överföring av naturgas i geografisk närhet till företagets överförings-

verksamhet inom kommunen i syfte att uppnå en ändamålsenlig överförings-
verksamhet.

2 §

3

Om en sådan juridisk person som avses i 10 kap. 2�6 §§ kommunal-

lagen (2017:725) bedriver handel med naturgas samt därmed sammanhäng-
ande verksamhet, ska verksamheten drivas på affärsmässig grund och redo-
visas särskilt. Om företaget även bedriver sådan verksamhet som avses i
7 kap. 1 § 1 ellagen (1997:857), får företaget redovisa de berörda verksamhe-
terna tillsammans.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

1 Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335.

2 Senaste lydelse 2014:578.

3 Senaste lydelse 2014:578.

SFS 2017:747

Utkom från trycket
den 4 juli 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017