SFS 2017:749 Lag om ändring i lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster

170749.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:412) om allmänna
vattentjänster;

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 57 § och rubriken närmast före 57 §

lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster ska ha följande lydelse.

Undantag från 2 kap. 1 § kommunallagen (2017:725)

57 §

Trots bestämmelsen i 2 kap. 1 § kommunallagen (2017:725) om an-

knytning till kommunens område eller dess medlemmar, får en kommun sköta
driften av en allmän va-anläggning i andra kommuner, om driften sker på
affärsmässiga grunder och ekonomiskt redovisas skilt från annan verksamhet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

1 Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335.

SFS 2017:749

Utkom från trycket
den 4 juli 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017