SFS 2017:750 Lag om ändring i lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap

170750.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:544) om kommuners och
landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap;

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 2 § lagen (2006:544) om

kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap ska ha följande lydelse.

2 kap.

2 §

I kommuner och landsting ska det finnas en nämnd för att fullgöra upp-

gifter under extraordinära händelser i fredstid (krisledningsnämnd). Närmare
bestämmelser om krisledningsnämnden finns i detta kapitel. I övrigt tillämpas
kommunallagens (2017:725) bestämmelser.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Karin Erlingsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335.

SFS 2017:750

Utkom från trycket
den 4 juli 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017