SFS 2017:752 Lag om ändring i lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter

170752.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:805) om foder och
animaliska biprodukter;

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 15 § lagen (2006:805) om foder och

animaliska biprodukter ska ha följande lydelse.

15 §

En kommun får träffa avtal med en annan kommun om att de uppgifter

i offentlig kontroll som kommunen har enligt denna lag helt eller delvis ska
utföras av den andra kommunen. Genom ett sådant avtal får en kommun till-
handahålla tjänster åt en annan kommun. Rätten att besluta i ett ärende får
dock inte överlåtas till en annan kommun.

En kommun får också efter överenskommelse med en annan kommun upp-

dra åt anställda i den kommunen att besluta på kommunens vägnar i ett visst
ärende eller en viss grupp av ärenden, dock inte i de fall som avses i 6 kap.
38 § kommunallagen (2017:725). Föreskrifterna i 6 kap. 28�32 och 40 §§
kommunallagen om jäv och anmälan av beslut till nämnd ska tillämpas på den
som fattar sådana beslut

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
2. �ldre bestämmelser gäller för överklagande av beslut som har tillkänna-

getts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335.

SFS 2017:752

Utkom från trycket
den 4 juli 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017