SFS 2017:753 Lag om ändring i fjärrvärmelagen (2008:263)

170753.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i fjärrvärmelagen (2008:263);

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 38 och 39 §§ fjärrvärmelagen

(2008:263) ska ha följande lydelse.

38 §

2

Om en sådan juridisk person som avses i 10 kap. 2�6 §§ kommunal-

lagen (2017:725) bedriver fjärrvärmeverksamhet, ska verksamheten bedrivas
på affärsmässig grund.

39 §

3

Trots bestämmelsen i 2 kap. 1 § kommunallagen (2017:725) om an-

knytning till kommunens område eller dess medlemmar, får en sådan juridisk
person som avses i 10 kap. 2�6 §§ samma lag bedriva fjärrvärmeverksamhet
utanför kommunen, om det görs i geografisk närhet till fjärrvärmeverksam-
heten inom kommunen och i syfte att uppnå en ändamålsenlig fjärrvärme-
verksamhet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

1 Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335.

2 Senaste lydelse 2014:577.

3 Senaste lydelse 2017:197.

SFS 2017:753

Utkom från trycket
den 4 juli 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017