SFS 2017:754 Lag om ändring i lagen (2008:962) om valfrihetssystem

170754.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2008:962) om valfrihetssystem;

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 10 kap. 4 § lagen (2008:962) om

valfrihetssystem ska ha följande lydelse.

10 kap.

4 §

Ett beslut som denna lag är tillämplig på får inte överklagas med stöd av

13 kap. kommunallagen (2017:725).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335.

SFS 2017:754

Utkom från trycket
den 4 juli 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017