SFS 2017:755 Lag om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter

170755.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala
befogenheter;

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 1�3 §§ och 6 kap. 4�5 och

7 §§ lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter ska ha följande ly-
delse.

1 kap.

1 §

Denna lag innehåller bestämmelser som ger kommuner och landsting

ökade befogenheter i förhållande till vad som gäller enligt kommunallagen
(2017:725).

2 §

2

Det krav på anknytning till kommunens eller landstingets område eller

dess medlemmar som avses i 2 kap. 1 § kommunallagen (2017:725) gäller
inte vid tillämpning av följande bestämmelser i denna lag:

� 2 kap. 3 § om medfinansiering av vissa projekt,
� 2 kap. 4 § om bistånd till utländska studerande,
� 2 kap. 10 § om kompensation till enskilda inom socialtjänsten,
� 3 kap. 2 § om sjuktransporter,
� 3 kap. 3 § om kollektivtrafik,
� 3 kap. 7 § om samhällsorientering,
� 4 kap. 1 § om turism, och
� 5 kap. om tjänsteexport och internationellt bistånd.
Vid tillämpningen av 2 kap. 1 § om bidrag till byggande av väg och järnväg

som staten ansvarar för, till byggande av järnväg som ett landsting ansvarar
för och till anläggande av statlig farled krävs särskilda skäl för undantag från
kravet på anknytning.

3 §

3

Trots bestämmelserna i 2 kap. 6 och 7 §§ kommunallagen (2017:725)

ska verksamheten bedrivas på affärsmässiga grunder vid tillämpning av föl-
jande bestämmelser i denna lag:

� 3 kap. 2 § om sjuktransporter,
� 3 kap. 3 § om kollektivtrafik,
� 3 kap. 6 § om lokaler,

1 Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335.

2 Senaste lydelse 2017:180.

3 Senaste lydelse 2012:417.

SFS 2017:755

Utkom från trycket
den 4 juli 2017

background image

2

SFS 2017:755

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

� 3 kap. 7 § om samhällsorientering, och
� 5 kap. 1 och 2 §§ om tjänsteexport.

6 kap.

4 §

4

En nämnd i en kommun, i ett landsting eller i ett kommunalförbund får

efter överenskommelse med en inköpscentral uppdra åt anställda i inköpscen-
tralen att i en upphandling besluta på nämndens vägnar. Detta gäller när
nämnden anskaffar varor, tjänster eller byggentreprenader genom en in-
köpscentral enligt 7 kap. 12 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling
eller 7 kap. 7 § lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssekto-
rerna.

Uppdrag enligt första stycket får inte lämnas i de fall som avses i 6 kap.

38 § kommunallagen (2017:725).

4 a §

5

En nämnd i en kommun, i ett landsting eller i ett kommunalförbund

får efter överenskommelse med den myndighet som avses i 1 § andra stycket
2 lagen (2013:311) om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk
identifiering uppdra åt myndigheten att besluta på nämndens vägnar i ärenden
enligt den lagen.

Uppdrag enligt första stycket får inte lämnas i de fall som avses i 6 kap.

38 § kommunallagen (2017:725).

5 §

6

Föreskrifterna i 6 kap. 37 §, 7 kap. 5 § och 9 kap. 30 § kommunallagen

(2017:725) om uppdrag att besluta på nämndens vägnar tillämpas på ärenden
enligt 4 § första stycket och 4 a § första stycket.

7 §

7

Föreskrifterna i 6 kap. 28�32 §§ kommunallagen (2017:725) om jäv

tillämpas på anställda i inköpscentraler som fattar beslut på en nämnds väg-
nar. Detsamma ska gälla den som hos den myndighet som har fått ett uppdrag
enligt 4 a § fattar beslut på en nämnds vägnar.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

4 Senaste lydelse 2016:1154.

5 Senaste lydelse 2013:313.

6 Senaste lydelse 2013:313.

7 Senaste lydelse 2013:313.