SFS 2017:756 Lag om ändring i lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel

170756.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2009:1424) om kontroll av
skyddade beteckningar på jordbruksprodukter
och livsmedel;

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 § lagen (2009:1424) om kontroll

av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel ska ha föl-
jande lydelse.

8 §

En kommun får träffa avtal med en annan kommun om att de uppgifter i

offentlig kontroll som kommunen har enligt denna lag helt eller delvis ska ut-
föras av den andra kommunen. Genom ett sådant avtal får en kommun tillhan-
dahålla tjänster åt en annan kommun. Rätten att besluta i ett ärende får dock
inte överlåtas till en annan kommun.

En kommun får efter överenskommelse med en annan kommun uppdra åt

anställda i den kommunen att besluta på den först nämnda kommunens väg-
nar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden enligt denna lag, dock inte
i de fall som avses i 6 kap. 38 § kommunallagen (2017:725). Föreskrifterna i
6 kap. 28�32 och 40 §§ kommunallagen om jäv och anmälan av beslut till
nämnd ska tillämpas på den som fattar sådana beslut.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande vid överklagande av beslut som

har tillkännagetts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335.

SFS 2017:756

Utkom från trycket
den 4 juli 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017