SFS 2017:757 Lag om ändring i lagen (2010:294) om säkerhetskontroll vid offentliga sammanträden i kommuner och landsting

170757.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2010:294) om
säkerhetskontroll vid offentliga sammanträden i
kommuner och landsting;

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (2010:294) om säkerhets-

kontroll vid offentliga sammanträden i kommuner och landsting ska ha föl-
jande lydelse.

1 §

Säkerhetskontroll får genomföras vid inpassering till eller i lokaler som

disponeras för ett sammanträde som i enlighet med regleringen i kommunal-
lagen (2017:725) är offentligt, om det finns anledning att befara att det vid
sammanträdet kan komma att förövas brott som innebär en allvarlig fara för
någons liv, hälsa eller frihet eller för omfattande förstörelse av egendom.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335.

SFS 2017:757

Utkom från trycket
den 4 juli 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017